Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

HUYỆN UỶ SÔNG LÔ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

   

           

Trụ sở Huyện ủy - UBND huyện Sông Lô

              Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

             

             

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

 

 

 

Đ/c: Phùng Thị Kim Nga

 Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện ủy

Số điện thoại: 0211.3638.458

Địa chỉ Email: ngaptk@vinhphuc.gov.vn

 

 

   

 

 Đ/c: Lê Quang Nghiệp

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0211.3638.567

Địa chỉ Mail: nghieplq@vinhphuc.gov.vn

  

 

 

Đ/c: Trần Công Ngôn

Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại:0211.3638.558

Địa chỉ Mail: ngontc@vinhphuc.gov.vn

 

  

           

II. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

 

Đ/c: Phùng Thị Kim Nga

Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện ủy

Số điện thoại: 0211.3638.458

Email: ngaptk@vinhphuc.gov.vn

 

 

   

 

 Đ/c: Lê Quang Nghiệp

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0211.3638.567

Email: nghieplq@vinhphuc.gov.vn

 

 

  

 

Đ/c: Trần Công Ngôn

Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0211.3638.558

Email: ngontc@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

Đ/c: Phan Quang Tài

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

Số điện thoại: 0211.3638.071

Email: taipq@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

Đ/c: Đỗ Huy Chiến

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại:

Email: chiendh@vinhphuc.gov.vn

 

Đ/c: Dương Văn Sơn

Phó Chủ tịch TT. UBND huyện

Số điện thoại: 0211.3638.457

Email: sondv@vinhphuc.gov.vn

 

 

      Đ/c: Nguyễn Ngọc Khang

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c: Lê Đăng Tâm

Phó Chủ nhiệm phụ trách UBKT Huyện ủy

 

 

 

 

 

 Đ/c: Bùi Thanh Tùng

Trưởng Công an huyện

 

Đ/c: Lương Ngọc Tuấn

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện 

  

 

 

 

III. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN
                                 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Phùng Thị Kim Nga

TUV-Bí thư Huyện ủy

0211.3638.458

2

Trần Công Ngôn

PBT TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện.

0211.3638.558

3

Lê Quang Nghiệp

PBT HU – Chủ tịch UBND huyện

0211.3638.567

4

Phan Quang Tài

UVBTV- PCT TT HĐND huyện

0211.3638.071

5

Đỗ Huy Chiến

UVBTV - PCT HĐND huyện

0983.225.869

6

Dương Văn Sơn

UVBTV - PCT UBND huyện

0211.3638.457

7

Nguyễn Ngọc Khang

UVBTV – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy

0211.3638.669

8

Lê Đăng Tâm

UVBTV- Phó Chủ nhiệm phụ trách UBKT Huyện ủy

0211.3638.498

9

Bùi Thanh Tùng

UVBTV- Trưởng Công an huyện

0211.3638 638

10

Lương Ngọc Tuấn

UVBTV- CHT Ban CHQS huyện

0211.3644.966

11

Triệu Văn Chúc

HUV- Phó chủ tịch UBND huyện

0912998213

12

Hoàng Đức Dũng

HUV- Trưởng phòng TN-MT huyện

0211.3638.463

13

Đỗ Mạnh Hà

HUV- Trưởng phòng VHTT&TT huyện

0211.3638.466  

14

Trịnh Thị Bình

HUV- Trưởng phòng NN&PTNT huyện

0211.3638.451

15

Nguyễn Duy Tiến

HUV- Trưởng phòng Kinh tế - Hạ Tầng

0211.3638.467   

16

Trần Thái Mai

HUV – Trưởng phòng GD- ĐT

0211.3638.474  

17

Dương Văn Sản

HUV-Chủ tịch Hội Nông dân

0211.3638.492    

18

Lê Thị Huệ

HUV- Chủ tịch Hội Phụ nữ

0211.3.638.482

19

Vũ Mạnh Tuấn

HUV- Bí thư Huyện đoàn

0211.3638.482

20

Triệu Toàn Tăng

HUV- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

0211.3638.070

21

Vũ Văn Mạnh

HUV- Trưởng phòng Nội vụ

0211.3638.025

22

Trần Văn Tuyên

HUV- Phó Ban phụ trách Ban Dân vận – Chủ tịch UBMTTQ huyện

0211.3638.487

23

Vũ Đình Tuyển

HUV – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện

0211.3638.455

24

Phan Kim Trọng

HUV- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0211.3636.704

25

Nguyễn Tiến Dũng

HUV – Bí thư Đảng ủy xã Tứ yên

0912.960.506

26

Hà Thanh Loan

HUV – BT Đảng ủy, CT UBND xã Hải Lựu

0985.831.535

27

Lê Thanh Hải

HUV- Bí thư Đảng ủy xã Nhân Đạo

0918.568.879

28

Vũ Văn Thanh

HUV- Bí thư Đảng ủy TT Tam Sơn

0985.412.496

29

Chu Đức Vệ

HUV – Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thịnh

0984.484.507

30

Trần Văn Độ

HUV – Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập

0368.026.229

31

Đặng Trung Thành

HUV – Bí thư Đảng ủy xã Quang Yên

0984.794.644

32

Hoàng Ngọc Thanh

HUV – Bí thư Đảng ủy xã Yên Thạch

0985.520.395

              

IV. CÁC CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC 

 4.1. Đảng bộ các xã, thị trấn

  

STT

Đảng bộ

Họ và tên Bí thư

Số điện thoại

1

Đảng bộ xã Bạch Lưu

Nguyễn Văn Quý

0918.575.181

2

Đảng bộ xã Hải Lựu

Hà Thanh Loan

0985.831.535

3

Đảng bộ xã Đôn Nhân

Nguyễn Thành Chung

0978.175.508

4

Đảng bộ xã Quang Yên

Đặng Trung Thành

0984.794.644

5

Đảng bộ xã Lãng Công

Nguyễn Kim Tuyến

0985.897.151

6

Đảng bộ xã Nhân Đạo

Lê Thanh Hải

0918.568.879

7

Đảng bộ xã Phương Khoan

Nguyễn Chí Thanh

0963.691.234

8

Đảng bộ TT Tam Sơn

Vũ Văn Thanh

0985.412.496

9

Đảng bộ xã Đồng Quế

Nguyễn Văn Điểm

0989.609.741

10

Đảng bộ xã Nhạo Sơn

Lê Văn Hải

0977.604.819

11

Đảng bộ xã Như Thuỵ

Lưu Thế Toàn

0975.499.644

12

Đảng bộ xã Yên Thạch

Hoàng Ngọc Thanh

0985.520.395

13

Đảng bộ xã Tân Lập

Trần Văn Độ

0368.026.229

14

Đảng bộ xã Tứ Yên

Nguyễn Tiến Dũng

0912.960.506

15

Đảng bộ xã Đồng Thịnh

Chu Đức Vệ

0984.484.507

16

Đảng bộ xã Đức Bác

Lưu Thế Cửu

0977.892.879

17

Đảng bộ xã Cao Phong

Lê Văn Sơn

0979.127.757

 

4.2. Đảng bộ các cơ quan trực thuộc 

 

STT

Đảng bộ

Họ và tên Bí thư

Số điện thoại

1

Đảng bộ Công an huyện

Bùi Thanh Tùng

0211.3638.458

2

Đảng bộ Quân sự huyện

Phùng Thị Kim Nga

0211.3638 638

3

Đảng bộ TT Y tế huyện

Phan Kim Trọng

0211.3636.704

 

 

4.3. Các chi bộ trực thuộc:

 

 

STT

Đảng bộ

Họ và tên Bí thư

Số điện thoại

1

Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy

Nguyễn Ngọc Khang

0211.3638.669

2

Chi bộ UBKT Huyện ủy

Lê Đăng Tâm

0211.3638.498

3

Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Triệu Toàn Tăng

0211.3638.070

4

Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy

Trần Văn Tuyên

0211.3638.487

5

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

 

 

6

Chi bộ khối đoàn thể

Lê Thị Huệ

0211.3638.482

7

Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND

Bùi Văn Thọ

0211.3638.450    

8

Chi bộ phòng Tài chính

 

 

9

Chi bộ Thanh tra

 

 

10

Chi bộ phòng Nông nghiệp

Hoàng Đức Dũng

02113.638.463

11

Chi bộ phòng Nội vụ

Vũ Văn Mạnh

02113.638.025    

12

Chi bộ phòng LĐTB& XH

Vũ Đình Tuyển

02113.638.455      

13

Chi bộ phòng Kinh tế hạ tầng

Nguyễn Duy Tiến

02113.638.467

14

Chi bộ phòng VHTT&TT

Đỗ Mạnh Hà

02113.638.466  

15

Chi bộ phòng GD-ĐT

Trần Thái Mai

0211.3638.474  

16

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện

Trần Quốc Hồng

02113.638.503

17

Chi bộ Viện kiểm sát

Lê Chí Dũng

02113.638.003

18

Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT

Dương Văn Thuận

02113.858.369

19

Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện

Lại Hợp Quỳnh

02113.636.507

20

Chi bộ Hạt kiểm lâm huyện

Đàm Văn Hải

02113.892.461

21

Chi bộ trường THPT Sáng Sơn

Đỗ Mạnh Hùng

02113.858.060

22

Chi bộ trường THCS Sông Lô

Lưu Đình Tuấn

 

23

Chi bộ trường THPT Bình Sơn

Nguyễn Văn Thọ

0211.3892.426

24

Chi bộ Thi hành án dân sự huyện

Ngô Tiến Đông

0211.3638.495

Ngày đăng: 22/04/2020