Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

HUYỆN UỶ SÔNG LÔ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

   

           

Trụ sở Huyện ủy - UBND huyện Sông Lô

              Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

             

             

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

 

 

 

Đ/c: Phùng Thị Kim Nga

 Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại: 0211.3638.458

Địa chỉ Email: ngaptk@vinhphuc.gov.vn

 

 

   

 

 Đ/c: Lê Quang Nghiệp

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0211.3638.567

Địa chỉ Mail: nghieplq@vinhphuc.gov.vn

  

 

 

Đ/c: Lê Đăng Tâm

Phó Bí thư TT Huyện ủy

Điện thoại:0211.3638.558

Địa chỉ Mail: tamld@vinhphuc.gov.vn

 

  

           

II. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 


 

Đ/c: Phùng Thị Kim Nga

Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại: 0211.3638.458

Email: ngaptk@vinhphuc.gov.vn

 

 

   

 

 Đ/c: Lê Quang Nghiệp

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0211.3638.567

Email: nghieplq@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

Đ/c: Lê Đăng Tâm

Phó Bí thư TT Huyện ủy

Điện thoại: 0211.3638.558

Email: tamld@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

Đ/c: Đỗ Huy Chiến

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại:

Email: chiendh@vinhphuc.gov.vn

 


 

 

 

Đ/c: Nguyễn Ngọc Khang

Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0211.3638.457

Email: khangnn@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 Đ/c: Trần Văn Tuyên

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 Đ/c: Hoàng Đức Dũng

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 

 

 

      Đ/c: Triệu Toàn Tăng

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 Đ/c: Trịnh Thị Bình

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

  


 

 

 Đ/c: Bùi Thanh Tùng

Trưởng Công an huyện

 

 


Đ/c: Kiều Việt Phong

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện 

  

 

 

 

III. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN
                                 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Phùng Thị Kim Nga

TUV-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

0211.3638.458

2

Lê Đăng Tâm

PBT TT Huyện ủy

0211.3638.558

3

Lê Quang Nghiệp

PBT HU – Chủ tịch UBND huyện

0211.3638.567

4

Đỗ Huy Chiến

UVBTV - PCT HĐND huyện

0983.225.869

5

Nguyễn Ngọc Khang

UVBTV - PCT UBND huyện

0211.3638.457

6

Trần Văn Tuyên

UVBTV -  Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

0211.3638.487

7

Hoàng Đức Dũng

UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

0211.3638.498   

8

Triệu Toàn Tăng

UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

0211.3638.070

9

Trịnh Thị Bình

UV BTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện

0211.3638.451

10

Bùi Thanh Tùng

UVBTV- Trưởng Công an huyện

0211.3638 638

11

Kiều Việt Phong

UVBTV- CHT Ban CHQS huyện

0211.3644.966

12

Triệu Văn Chúc

HUV- Phó Chủ tịch UBND huyện

0912998213

13

Vũ Văn Học

HUV – Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện

0211.3638.448

14

Vũ Văn Mạnh

HUV- Trưởng phòng Nội vụ

0211.3638.025

15

Nguyễn Duy Tiến

HUV- Trưởng phòng Kinh tế - Hạ Tầng

0211.3638.467   

16

Trần Thái Mai

HUV – Trưởng phòng GD- ĐT

0211.3638.474  

17

Vũ Đình Tuyển

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Tứ Yên


18

Nguyễn Đức Khang

HUV - Trưởng phòng TC-KH huyện

0211.3638.468

19

Trần Đình Thắng

HUV – Chánh Văn phòng Huyện ủy

0211.3638.667    

20

Bùi Văn Thọ

HUV – Bí thư Đảng ủy thị trấn Tam Sơn


21

Dương Văn Sản

HUV- Chủ tịch Hội Nông dân

0211.3638.492    

22

Lê Thị Huệ

HUV- Chủ tịch LĐLĐ huyện

0211.3.638.482

23

Vũ Mạnh Tuấn

HUV- Bí thư Huyện đoàn

0211.3638.482

24

Phó Khắc Chiến

HUV- Bí thư Đảng ủy xã Yên Thạch

 

25

Nguyễn Thị Thu Hương

HUV – Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện

 

26

Nguyễn Thiệu Minh

HUV – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

0987.262.678

27

Nguyễn Thị Hoa

HUV – Chủ tịch Hội LHPN huyện

 

28

Nguyễn Quang Tuấn

HUV – Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

29

Lê Văn Xuân

HUV – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

30

Phan Kim Trọng

HUV - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0211.3636.704

31

Lê Chí Dũng

HUV - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

0211.3638.003

32

Trần Văn Khanh

HUV - Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện

0211.3638.739

33

Nguyễn Tiến Dũng

HUV – Trưởng phòng LĐ - TB&XH huyện

0912.960.506

34

Vũ Văn Thanh

HUV- Trưởng Ban KT-XH, HĐND huyện

0985.412.496

35

Đặng Trung Thành

HUV – Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

0984.794.644

36

Trần Thị Hải Yến

HUV - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Tân Lập

0211.3830.500

37

Lê Văn Sơn

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Cao Phong

0211.3828.012

38

Nguyễn Chí Thanh

HUV - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Phương Khoan

0979.679.756

39

Hoàng Ngọc Thanh

HUV – Trưởng phòng VH&TT huyện

0985.520.395

              

IV. CÁC CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC 

 4.1. Đảng bộ các xã, thị trấn

  

 

STT

Đảng bộ

Họ và tên Bí thư

Số điện thoại

1

Đảng bộ xã Bạch Lưu

Nguyễn Văn Quý

0918.575.181

2

Đảng bộ xã Hải Lựu

Nguyễn Trung Dũng

 

3

Đảng bộ xã Đôn Nhân

Nguyễn Thành Chung

0978.175.508

4

Đảng bộ xã Quang Yên

Nguyễn Tiến Toàn


5

Đảng bộ xã Lãng Công

Nguyễn Kim Tuyến

0985.897.151

6

Đảng bộ xã Nhân Đạo

Lê Thanh Hải

0918.568.879

7

Đảng bộ xã Phương Khoan

Nguyễn Chí Thanh

0963.691.234

8

Đảng bộ TT Tam Sơn

Nguyễn Thị Như Ý


9

Đảng bộ xã Đồng Quế

Nguyễn Ngọc Công

 

10

Đảng bộ xã Nhạo Sơn

Lê Văn Hải

0977.604.819

11

Đảng bộ xã Như Thuỵ

Lê Tâm

0975.499.644

12

Đảng bộ xã Yên Thạch

Phó Khắc Chiến


13

Đảng bộ xã Tân Lập

Nguyễn Thị Hải Yến

 

14

Đảng bộ xã Tứ Yên

Vũ Đình Tuyển


15

Đảng bộ xã Đồng Thịnh

Nguyễn Thị Phương

 

16

Đảng bộ xã Đức Bác

Lưu Thế Cửu

0977.892.879

17

Đảng bộ xã Cao Phong

Lê Văn Sơn

0979.127.757

 

 

4.2. Đảng bộ các cơ quan trực thuộc 

 

STT

Đảng bộ

Họ và tên Bí thư

Số điện thoại

1

Đảng bộ Công an huyện

Bùi Thanh Tùng

0211.3638.458

2

Đảng bộ Quân sự huyện

Phùng Thị Kim Nga

0211.3638 638

3

Đảng bộ TT Y tế huyện

Phan Kim Trọng

0211.3636.704

 

 

4.3. Các chi bộ trực thuộc: 

 

STT

Đảng bộ

Họ và tên Bí thư

Số điện thoại

1

Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy

Trần Văn Tuyên

0211.3638.669

2

Chi bộ UBKT Huyện ủy

Hoàng Đức Dũng

0211.3638.498

3

Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Triệu Toàn Tăng

0211.3638.070

4

Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy

Trịnh Thị Bình

0211.3638.487

5

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

Trần Đình Thắng

0211.3638.667

6

Chi bộ khối đoàn thể

Lê Thị Huệ

0211.3638.482

7

Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND

Bùi Văn Thọ

0211.3638.450    

8

Chi bộ phòng Tài chính

Nguyễn Đức Khang

02113.638.468

9

Chi bộ Thanh tra

Đỗ Phúc Dương

0211 3638448

10

Chi bộ phòng Nông nghiệp

Vũ Văn Học

02113.638.463

11

Chi bộ phòng Nội vụ

Vũ Văn Mạnh

02113.638.025    

12

Chi bộ phòng LĐTB& XH

Vũ Đình Tuyển

02113.638.455      

13

Chi bộ phòng Kinh tế hạ tầng

Nguyễn Duy Tiến

02113.638.467

14

Chi bộ phòng VHTT&TT

Khổng Thành Quân

02113.638.466  

15

Chi bộ phòng GD-ĐT

Trần Thái Mai

0211.3638.474  

16

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện


02113.638.503

17

Chi bộ Viện kiểm sát

Lê Chí Dũng

02113.638.003

18

Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT

Dương Văn Thuận

02113.858.369

19

Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện

Lại Hợp Quỳnh

02113.636.507

20

Chi bộ Hạt kiểm lâm huyện

Vũ Ngọc Hiến

02113.892.461

21

Chi bộ trường THPT Sáng Sơn

Nguyễn Văn Thọ

02113.858.060

22

Chi bộ trường THCS Sông Lô

Lê Thanh Sơn

 

23

Chi bộ trường THPT Bình Sơn

Hà Thái Bình

0211.3892.426

24

Chi bộ Thi hành án dân sự huyện

Ngô Tiến Đông

0211.3638.495

Ngày đăng: 22/05/2022