Hệ thống chính trị

Ngân hàng Chính sách xã hội


 

- Số điện thoại: 0211.3.638.116

- Địa chỉ Email: songlovbvp@gmail.com

 

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

Đ/c: Vũ Văn Đoàn

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 098.2.235.144

Địa chỉ Email: vudoanttg@gmail.com

 

Đ/c: Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0985892172

Địa chỉ Mail: hainhcstd@gmail.com

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội không vì mục tiêu lợi nhuận, được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Ngân hàng Chính sách xã hội là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về:

- Huy động vốn:

Nhận tiền gửi có lãi và tự nguyện không lấy lãi của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước bằng đồng Việt Nam; nhận tiền gửi tiết kiệm của người nghèo;

Tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, vốn ủy thác của địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị- xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài và ngoài nước theo quy định của Tổng giám đốc.

- Cho vay:

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Sông Lô thực hiện cho vay ngắn hạn, trung hạn và  dài hạn bằng đồng Việt Nam đối với các đối tượng được quy định tại nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Thực hiện các dịch vụ thanh toán, ngân quỹ ngân hàng theo chỉ đạo của Tổng giám đốc: chuyển tiền trong nước, nhận và chi trả kiều hối Western Union,…

- Nhận ủy thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị- xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đàu tư cho các các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội.

 

Ngày đăng: 11/11/2020
Các tin cùng chuyên mục