Hệ thống chính trị

Ngân hàng Chính sách xã hội

 

       

 

- Số điện thoại: 0211.3.638.116

- Địa chỉ Email:…..

 

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

Đ/c: Vũ Văn Đoàn

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 098.2.235.144

Địa chỉ Email: vudoanttg@gmail.com

 

Đ/c: Nguyễn Thành Trung

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0211.3.638.115

Địa chỉ Mail:…..…………………..

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

- Tham mưu, giúp việc Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện triển khai các hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn.

- Kiểm tra, giám sát các đối tượng khách hàng, các tổ chức làm uỷ thác cho vay trong việc chấp hành chủ trương chính sách, quy chế nghiệp vụ tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ khi có điều kiện, được Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh giao.

- Ký hợp đồng cụ thể về uỷ thác cho vay, hợp đồng nhận uỷ thác vốn trên địa bàn cấp huyện.

- Tổ chức nhận tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm dân cư.

- Tổ chức thu chi nghiệp vụ.

- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán. 

- Phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức nhận uỷ thác, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong việc triển khai thành lập, đào tạo bồi dưỡng, giám sát các hoạt động của “Tổ tiết kiệm và vay vốn”; phối hợp với các ngành chức năng lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư với chương trình cho vay vốn trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện và chấp hành chế độ báo cáo thống kê, kế toán và báo cáo nghiệp vụ, quản lý nghiệp vụ theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị cho phép.

Ngày đăng: 10/01/2019
Các tin cùng chuyên mục