Hệ thống chính trị

Kho bạc nhà nước

- Số điện thoại: 02113.636.507

- Địa chỉ Email:…..

 

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Đ/c: Lại Hợp Quỳnh

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 02113.636.507

Địa chỉ Email: quynhlh@vst.gov.vn

 

Đ/c: Đỗ Ngọc Minh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0979.829.108

Địa chỉ Mail: minhdn01@vst.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Vị trí, chức năng:

- KBNN huyện là tổ chức trực thuộc KBNN tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, có chức năng thực hiện nhiệm vụ KBNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- KBNN huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch thanh toán theo quy định của

pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tập trung các khoản thu NSNN trên địa bàn, hạch toán các khoản thu cho các cấp ngân sách;

- KBNN huyện có quyền trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp NSNN hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho NSNN theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi NSNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Có quyền từ chối thanh toán chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Quản lý quỹ tài chính ngân sách huyện và các quỹ tài chính khác được giao; quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quản lý tiền, ấn chỉ đặc biệt, tài sản, chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị cá nhân gửi tại KBNN huyện.

- Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính Phủ theo quy định.

- Quản lý ngân quỹ KBNN huyện theo chếđộ quy định.

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn kho, quỹ tại KBNN huyện.

- Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN huyện.

- Mở, quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN huyện tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện thanh toán, giao dịch theo chế độ quy định.

- Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc tại KBNN huyện.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán nhà nước, hạch toán kế toán về thu, chi NSNN, các quỹ tài chính do KBNN huyện quản lý, các khoản tạm thu, tạm giữ, kỹ cược, ký quỹ, tiền, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và cácđơn vị, cá nhân gửi tại KBNN huyện, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính Phủ theo quy định của pháp luật; xác nhận số liệu thu, chi NSNN qua KBNN huyện.

- Thực hiện công tác điện báo, báo cáo số liệu thu chi NSNN phục vụ công tác chỉđạo, điều hành NSNN của cấp có thẩm quyền; thống kế, báo cáo, quyết toán các nghiệp vụ phát sinh tại KBNN huyện.

- Tổ chức quản lý và thực hiệnứng dụng công nghệ thông tin tại KBNN huyện.

- Thực hiện công tác tiếp công dân tại KBNN huyện theo quy định.

- Quản lýđội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, tài vụ quản trị tại KBNN huyện.

Tổ chức thực hiện chương trình hiệnđại hoá hoạtđộng KBNN; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ, và cung cấp thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

- Quản lý các điểm giao dịch thuộc KBNN huyện theo quy định

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giámđốc KBNN tỉnh giao.

Ngày đăng: 27/03/2020
Các tin cùng chuyên mục