Hệ thống chính trị

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

   

- Số điện thoại: 02113 836 604

- Địa chỉ Email: trbvtv.sl@gmail.com

 

I. CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO

 

- Đ/c: Nguyễn Hữu Khánh

- Chức vụ: Phó Trạm trưởng phụ trách

- Số điện thoại: 02113 836 604

- Địa chỉ Email: trbvtv.sl@gmail.com

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

- Trạm Bảo vệ thực vật là cơ quan chuyên môn thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật đặt trên địa bàn huyện, chịu sự chỉ đạo của Chi cục Bảo vệ thực vật và UBND huyện, thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Chi cục trưởng và Chủ tịch UBND huyện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Chi cục trưởng và theo quy định của pháp luật.

- Trạm BVTV huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tài chính, tổ chức, biên chế và công tác của Chi cục trưởng, đồng thời chịu sự chỉ đạo công tác bảo vệ thực vật của UBND huyện.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật hàng tháng, hàng vụ, hàng năm. Điều tra phát hiện, dự tính, dự báo, báo cáo tình hình  diễn biến của sinh vật gây hại tài nguyên thực vật trên địa bàn và đề xuất biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại cho Chi cục Bảo vệ thực vật và UBND huyện. Tham gia, phối hợp với các phòng, ban của huyện và các địa phương để chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật, bảo vệ sản xuất nông lâm nghiệp ; xây dựng, củng cố và quản lý mạng lưới bảo vệ thực vật cở.

- Triển khai chương trình, dự án, hội thảo, khảo nghiệm, các tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt và bảo vệ thực vật phục vụ chỉ đạo sản xuất.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các phòng chức năng để quản lý tổ chức, cá nhân hành nghề bảo vệ thực vật, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng xông hơi trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật và các văn bản khác có liên quan.

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật cho kỹ thuật viên bảo vệ thực vật ở cơ sở và nông dân.

- Quản lý tài chính, tài sản, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và quy chế của Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế của Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao./.

 

Ngày đăng: 10/01/2019
Các tin cùng chuyên mục