Hệ thống chính trị

Hạt Kiểm lâm

  

- Số điện thoại: 02113.892.461

- Địa chỉ Email: lamtoikl@gmail.com

 

I. Các đồng chí lãnh đạo: 

- Đ/c: Nguyễn Lâm Tới

- Chức vụ: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sông Lô

- Số điện thoại: 02113.892.461

- Địa chỉ Email: lamtoikl@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chức năng:

Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô là cơ quan quản lý Nhà nước, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành, thi hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương.

           Hạt Kiểm lâm các huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn:

            a) Tham mưu, giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về lâm nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách.

b) Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng, thực hiện bảo vệ rừng trên địa bàn:

- Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, kiểm kê rừng;

- Kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn;

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng; xây dựng lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý lâm sản và bảo vệ rừng trên địa bàn;

- Thực hiện nhiệm vụ khác về phát triển lâm nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công.

c) Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiệp vụ:

- Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Bố trí, chỉ đạo, kiểm tra công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã; theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp;

- Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động của các Trạm Kiểm lâm;

- Xử lý hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra việc thực hiện các phương án, quy hoạch, thiết kế kinh doanh rừng, quy trình điều chế khai thác;

- Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện phân công./.

 

Ngày đăng: 10/01/2019
Các tin cùng chuyên mục