Công khai ngân sách

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NĂM 2019 - 2020

1.Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019

2. Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018- Huyện Sông Lô

3. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

4. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước huyện Sông Lô

5. Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020

6. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn ngân sách địa phương)

7. Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020 - Huyện Sông Lô

8. Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các xã, thị trấn - Huyện Sông Lô

9. Quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2019 (nguồn ngân sách địa phương)

10. Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020

(Biểu đính kèm)

11. Quyết định về việc công bố công khai số liệu Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 - huyện Sông Lô

12. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 ( Biểu đính kèm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 17/06/2020