• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, THỊ TRẤN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Cựu chiến binh xã Nhân Đạo học tập và làm theo gương Bác 29/06/2022

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nhân Đạo, đã tích cực phát huy p...