An ninh quốc phòng

Công an huyện Sông Lô đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

        Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính. Thời gian qua, Công an huyện Sông Lô đã triển khai đồng bộ và toàn diện công tác cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, nhờ vậy đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Điểm nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Công an huyện Sông Lô là thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hàng năm đã thực hiện có hiệu quả việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền HĐND, UBND huyện ban hành; tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về cải cách hành chính; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn. Bộ phận tiếp dân và giải quyết các thủ tục hành chính đã làm tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết các yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của công dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Ban chỉ huy đơn vị đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là với cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ chiến sĩ khi tiếp xúc với quần chúng nhân dân tại đơn vị.

Người dân đến làm việc tại bộ phận một cửa của Công an huyện Sông Lô

Bên cạnh đó, Công an huyện luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Công an về tăng cường công tác cải cách hành chính trong đơn vị. Thực hiện tốt việc công khai minh bạch các biểu mẫu, thông tin, kết quả giải quyết công việc có liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân tại các phòng tiếp công dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác ứng trực, phát huy hiệu quả số điện thoại đường dây nóng, hộp thư góp ý về xây dựng lực lượng Công an nhân dân để tiếp nhận thông tin, phản ánh vụ việc liên quan đến ANTT, phản ánh tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ nhân dân, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ chiến sỹ; phân loại, xác minh làm rõ và giải quyết dứt điểm, đúng hạn những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Công an.

         Song song với các mặt công tác trên, Công an huyện còn tập trung hiện đại hóa công tác hành chính, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ nhân dân thuận tiện, đạt hiệu quả. Từ những việc làm thiết thực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Công an huyện Sông Lô cũng xem đây là khâu đột phá góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kim Thoa- Đào Phương

Ngày đăng: 22/08/2017