An ninh quốc phòng

KẾT LUẬN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN SÔNG LÔ

Thực hiện Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô. Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 28/4/2022, Viện kiểm sát đã phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện. Sau khi nghiên cứu hồ sơ thi hành án; kiểm sát việc lập, quản lý, sử dụng sổ nghiệp vụ; kiểm sát việc thụ lý, ra quyết định, thông báo các quyết định về thi hành án dân sự; kiểm sát việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản.

 

 

Ngày 09/5/2022, Đoàn trực tiếp kiểm sát tiến hành công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô. Tại buổi công bố Kết luận, Đoàn kiểm sát đã thông qua Kết luận trực tiếp kiểm sát. Theo đó, kết quả kiểm sát ghi nhận quá trình tổ chức thi hành án, nhìn chung Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô và Chấp hành viên đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật về thi hành án dân sự. Việc ban hành và gửi các quyết định, văn bản về thi hành án, phân loại việc chưa có điều kiện thi hành kịp thời và theo quy định của pháp luật đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương, từ đó ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự của cá nhân, tổ chức được nâng lên; trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án đảm bảo được thực hiện đúng quy định pháp luật, hạn chế vi phạm trong công tác thi hành án dân sự; hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tuy nhiên, Chi cục cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án như: Số lượng cán bộ, Chấp hành viên chưa tương xứng với số lượng công việc, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đương sự chây ỳ, không tự nguyện thi hành, vướng mắc trong việc đo đạc đối với kê biên tài sản là quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Kết luận cũng chỉ ra trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ còn có những thiếu sót, vi phạm theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Để kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục những vi phạm, Viện kiểm sát kiến nghị Chi cục Trưởng cần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm, thiếu sót được nêu trong Kết luận; yêu cầu các Chấp hành viên kiểm tra hồ sơ, thực hiện đúng và đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.

Sau khi công bố Kết luận trực tiếp, kiểm sát, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô và các Chấp hành viên nhất trí với Kết luận. Qua đó, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô sẽ quán triệt và rút kinh nghiệm đến các Chấp hành viên. Đồng thời, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô sẽ sớm khắc phục những hạn chế trong thời gian sớm nhất./.

Phạm Tiến Tuân

Viện KSND huyện Sông Lô

Ngày đăng: 10/05/2022