An ninh quốc phòng

Xã Yên Thạch tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2022

Mới đây, xã Yên Thạch tổ chức khai mạc huấn luyện và kết nạp chiến sỹ dân quân năm thứ nhất. Dự buổi huấn luyện có đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Yên Thạch.

Trong thời gian 12 ngày, cán bộ, chiến sỹ dân quân xã sẽ được trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự. Trong đó, tập trung vào các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đường lối,chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành…; huấn luyện các kỹ năng điều lệnh đội ngũ dân quân tự vệ; kỹ, chiến thuật chiến đấu dân quân tự vệ như: Ném lựu đạn, bắn súng, cách bố trí mìn, bẫy mìn…

Huấn luyện dân quân là hoạt động thường xuyên, được tổ chức hàng năm, nhằm tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ dân quân bồi dưỡng nhận thức chính trị, nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, đồng thời vận dụng những nội dung đã học vào tham gia phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những nhiệm vụ khác tại địa phương.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 01/05/2022