Tin Văn hóa xã hội

Sông Lô: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo đồng thuận phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”, Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Huyện Sông Lô từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp.

Xác định thực hiện QCDC là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện tập trung lãnh, chỉ đạo các chi, Đảng bộ thực hiện nghiêm Kết luận số 120. Hằng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình hoạt động, triển khai tới từng loại hình cơ sở; có kế hoạch kiểm tra cụ thể. Cơ quan nhà nước, các xã, thị trấn gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở được Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định số 03/QĐ-BCĐ, ngày 25/8/2021 về thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021, trong năm đã kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021, tại 04 xã và 04 Trường học.

Việc thực hiện QCDC tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, trực tiếp bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến đời sống ở cơ sở, nhất là huy động nguồn lực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Việc huy động luôn được công khai, minh bạch, dân chủ. Nhân dân tham gia bàn và quyết định mức đóng góp, cách thức thực hiện và giám sát công trình nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban CTMT khu dân cư, các chi hội, chi đoàn, các hội đã tổ chức vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân ở khu dân cư thảo luận đi đến thống nhất góp ý kiến vào dự thảo các đề án và tự nguyện đóng góp kinh phí, tham gia ngày công lao động, hiến kế, hiến đất để hoàn thiện tiêu chí đạt chuẩn về xây dựng NTM. Kết quả giai đoạn 2011 - 2019, nhân dân đóng góp được 75.821 triệu đồng, 201.805 ngày công lao động, hiến 299.381 m2 đất.  Năm 2021, nhân dân đóng góp được 2.685 triệu đồng, 3.262 ngày công lao động, hiến 1.176 m2 đất. Năm 2021 có 26.724/29.182 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 91,6%, tăng 1.6% so với năm 2020; có 143/146 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, chiếm 97,9%, tăng 0,07% so với năm 2020.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong năm 2021 phát động quyên góp, đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Kết quả toàn huyện đã ủng hộ được 1.190 triệu đồng.

Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tất cả những vấn đề có liên quan đến người dân được công khai bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện cho người dân tham gia đóng góp ý kiến. Đến nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước, các xã, thị trấn trong huyện triển khai thực hiện có nền nếp nội dung của QCDC ở cơ sở. UBND huyện và các xã, thị trấn tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giải quyết công việc.

Các xã, thị trấn tổ chức cho nhân dân tham gia bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các đề án trong xây dựng Nông thôn mới, xây dựng nhà văn hóa, quy hoạch sử dụng đất, việc thu và quản lý sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động nhân dân đóng góp, chính sách hỗ trợ cho nhân dân... Việc giám sát của nhân dân được thực hiện qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Các Ban tích cực hoạt động, kịp thời phát hiện và kiến nghị với chính quyền địa phương khắc phục nhiều hạn chế, vướng mắc trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách ở địa phương. Qua đó, tạo đồng thuận xã hội, nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ được triển khai nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc; công khai, minh bạch và lấy ý kiến đóng góp của công chức, viên chức vào kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách, thu - chi ngân sách,… góp phần nâng cao hiệu quả công tác. Các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại nơi làm việc, hội nghị người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể theo đúng tinh thần Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Sông Lô sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật đến Nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đồng thuận, nỗ lực phòng, chống dịch Covid -19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

Thơm Đào

Ngày đăng: 26/01/2022