Tin Văn hóa xã hội

Mặt trận Tổ quốc xã Nhạo Sơn với phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Nhạo Sơn luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, đa dạng hóa các loại hình, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…

Năm 2021, trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, trên địa bàn xã có 1.094 hộ, đạt 90.86%, gia đình văn hóa 3 năm liền có 940 hộ, đạt 78.07% . Có 5/6 thôn đạt thôn văn hóa, đạt 83%. Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia với những việc làm thiết thực, cụ thể. Ban công tác Mặt trận vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đề án, kế hoạch, mục tiêu xây dựng NTM nhằm đảm bảo tính sát thực, phù hợp với điều kiện cụ thể và có tính khả thi, vận động các tầng lớp nhân dân hiến đất, hoa màu làm đường giao thông, phát huy các nguồn lực trong nhân dân chung sức thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM.

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ xã Nhạo sơn đã tích cực tham gia để cùng với Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch COVID-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống, sức khỏe của nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp với ban văn hóa xã tuyên truyền công tác phòng chống dịch trên hệ thống loa tuyền thanh, căng băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở UBND xã và các nơi công cộng. Ngay trong tuần lễ phát động, vận động kinh phí, trang thiết bị ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 đã được Đảng và nhân dân đồng tình ủng hộ, kết quả thu được 24 triệu đồng.

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBMTTQ xã Nhạo Sơn đã phát động cuộc vận động ủng hộ kinh phí cho các công dân tại Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Phía nam gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Uỷ ban MTTQ xã đã hỗ trợ công dân gặp khó khăn làm 2 đợt với tổng số tiền trên 54 triệu đồng.

Sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các thành viên Mặt trận cùng sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong xã, đã góp phần đưa xã Nhạo Sơn hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị xã hội đã đề ra, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực.

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Ủy ban MTTQ xã đã tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp tổ chức các cuộc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng…

Với những kết quả đã đạt được, Uỷ ban MTTQ xã đã thể hiện rõ vai trò trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, MTTQ xã sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng đưa các nội dung đã đề ra vào chương trình phối hợp với các thành viên để phát huy tinh thần dân chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Thơm Đào

Ngày đăng: 25/01/2022