Thời sự tổng hợp

Hội nghị trực tuyến chuyên đề: Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Chiều 24/11/2021, tiếp tục nội dung hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị chuyên đề trực tuyến toàn quốc về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

 

 

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam- Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Phạm Hoàng Anh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Việt Văn- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. 

Tại điểm cầu huyện Sông Lô, có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Quang Nghiệp-  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí UV BTV Huyện ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thực hiện triển khai các nội dung Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, mục tiêu của Chiến lược là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn với kinh tế, xã hội và con người. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, các đối tượng chính sách và yếu thế. Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa gắn với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến năm 2030, 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa; có ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt, khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; có ít nhất 5 di sản được UNESCO ghi danh theo công ước của UNESCO. Có từ 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương. Doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP.

Để đạt mục tiêu trên, Chiến lược đề ra các nhiệm vụ và giải pháp: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyền truyền về phát triển văn hóa; hoàn thiện thể chế, chính sách, khung pháp lý; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc; hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa…

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn những thành tựu, các giải pháp để hiện thực hóa Chiến lược và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương về xây dựng, phát triển văn hóa, trong đó có Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người trong đổi mới, phát triển bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực, phân bổ biên chế cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa phù hợp và đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn đầu tư, tài trợ, hiến tặng cho phát triển văn hóa, xây dựng con người.

Kịp thời khắc phục những bất cập về nhận thức, về đạo đức, lối sống trong xã hội. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Cùng với đó, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, xây dựng Việt Nam thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế. Các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức hội có nhiều chương trình, hoạt động về văn hóa thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa, đề cao giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc../.

Lệ Quyên- Thơm Đào

Ngày đăng: 25/11/2021
Các tin cùng chuyên mục