Thời sự tổng hợp

Sông Lô nâng cao chất lượng xây dựng văn bản QPPL

Thời gian qua, tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được xác định là một trong những yếu tố trọng tâm, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính. Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành văn bản theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tính khả thi đáp ứng tốt nhu cầu quản lý nhà nước, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, qua đó góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch, kiểm tra, rà soát và hệ thống VBQPPL của huyện. Trên cơ sở đó các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND cấp xã đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống VBQPPL của địa phương, trong quá trình thi hành Luật ban hành VBQPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và địa phương, các cơ quan, ban, ngành, địa phương cơ bản tuân thủ đầy đủ quy định của Luật ban hành VBQPPL về trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL.

Từ việc ban hành danh mục Nghị quyết, Quyết định quy định chi tiết luật, chương trình xây dựng VBQPPL hàng năm, đến việc tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành liên quan. Hầu hết, các dự thảo VBQPPL đã được Phòng Tư pháp thẩm định; được Ban pháp chế HĐND huyện thẩm tra (đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND), được các thành viên của UBND tham gia ý kiến và được Văn phòng UBND thẩm tra, rà soát trước khi trình UBND huyện. Cơ quan soạn thảo đã xem xét tiếp thu các ý kiến góp ý, thẩm định, thẩm tra để hoàn thiện dự thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

Công tác xây dựng VBQPPL ngày càng được nâng cao, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật hiện hành. Hệ thống các văn bản QPPL của UBND huyện, HĐND-UBND cấp xã ban hành đã điều chỉnh cơ bản các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Các văn bản ban hành được triển khai thực hiện thống nhất từ huyện đến cơ sở; đồng thời, có tác động rất lớn, tạo hành lang pháp lý trong việc bảo đảm hoạt động hiệu quả của bộ máy Nhà nước, góp phần tích cực trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật của chính quyền các cấp.

Công tác thẩm định VBQPPL đã có sự biến đổi về chất, giúp cho công tác quản lý nhà nước được thông suốt, hiệu quả; vị trí, vai trò thẩm định, góp ý của Phòng Tư pháp được nâng cao; các báo cáo thẩm định của ngành Tư pháp được các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản xem đây là kênh ý kiến quan trọng để quyết định ban hành văn bản.

Năm 2021, Phòng Tư pháp tiếp nhận rà soát 20 dự thảo VBQPPL; tham gia góp ý 25 dự thảo văn bản QPPL do các cơ quan trên địa bàn huyện trưng cầu ý kiến; ngoài ra Phòng Tư pháp còn tham gia góp ý 40 lượt văn bản hành chính thông thường do các cơ quan trên địa bàn huyện trưng cầu.

Bên cạnh xây dựng, ban hành văn bản QPPL, công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát hệ thống hóa văn bản cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo hệ thống văn bản QPPL của huyện. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã kịp thời phát hiện những văn bản trái pháp luật, đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, hoàn thiện của hệ thống văn bản QPPL, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trực tiếp góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

Hệ thống chất lượng văn bản được nâng lên, văn bản có dấu hiệu sai sót về thẩm quyền và nội dung ngày càng giảm mạnh. Việc xử lý văn bản sau kiểm tra đã được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, các văn bản QPPL có sai sót về nội dung đều được cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định. Có thể nói, công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, qua đó, góp phần quan trọng vào xây dựng, hoàn thiện và công khai, kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật minh bạch hệ thống pháp luật./.

Thơm Đào 

Ngày đăng: 23/11/2021
Các tin cùng chuyên mục