Thời sự tổng hợp

Sông Lô nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC

Từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (CCHC) trên địa bàn. Song, nhờ sự vận dụng linh hoạt, hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, nên công tác thực hiện CCHC tại các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp xã tiếp tục được củng cố, giữ vững và có chuyển biến tích cực, công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực từng ngành được phối hợp đồng bộ và giải quyết kịp thời. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính có sự chủ động phối hợp liên thông chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành của huyện đảm bảo quy trình về thời gian theo quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

 

 

Xác định phát triển công nghệ thông tin là một trong những giải pháp để hiện đại hóa nền hành chính và là công cụ quan trọng trong việc thực hiện CCHC. Với mong muốn tạo nên sự công bằng, minh bạch và hiệu quả, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC còn được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Chính Phủ, các bộ, ngành và sự quan tâm sát sao của lãnh đạo HĐND- UBND huyện, hạ tầng phục vụ ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện Sông Lô được cải thiện đáng kể, 100% các cơ quan, đơn vị được trang bị máy tính kết nối mạng Internet để cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó đã hình thành mạng diện rộng kết nối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Hiện nay các ban, phòng, ban, ngành của huyện có trung bình 100% số lượng máy vi tính/cán bộ, công chức; các xã, thị trấn trung bình 95% số lượng máy vi tính/cán bộ công chức, nên việc truy cập thông tin dữ liệu rất dễ dàng và tiện lợi. Cổng thông tin điện tử huyện đã được hỗ trợ nâng cấp tốc độ đường truyền, thường xuyên cập nhật, đăng tải những thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Có 100% cán bộ, công chức cấp huyện được cấp hộp thư điện tử; Cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn đều có hộp thư công vụ. Huyện cũng đã triển khai thực hiện khá tốt hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống phần mềm đã đáp ứng được nhu cầu thuận lợi trong việc quản lý văn bản, quy trình xử lý công việc một cách nhanh chóng, kịp thời. Có trên 95% văn bản được lưu chuyển qua môi trường mạng tại các cơ quan trực thuộc UBND huyện. Có 95% văn bản được lưu chuyển qua môi trường mạng tại các xã, thị trấn, 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn sử dụng chữ ký số chính phủ điện tử trong việc xác thực văn bản điện tử, 100% từ huyện đến các xã, thị trấn được trang bị hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ trong tất cả các hội nghị. 

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện tiếp tục được nâng cao. Tính đến nay, tổng số TTHC áp dụng tại cấp huyện 290 thủ tục; áp dụng tại cấp xã 100 thủ tục; các hồ sơ, thủ tục đều được công khai minh bạch để người dân thuận tiện theo dõi và thực hiện. 

Nhờ vận dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong các dịch vụ công trực tuyến và triển khai đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, nên các hoạt động liên quan đến thủ tục CCHC được huyện giải quyết nhanh, kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhân dân.  Tính đến nay, UBND huyện đã trao đổi qua mạng hơn 18.000 văn bản đi đến; bộ phận một cửa huyện đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.000  hồ sơ, Bộ phận một cửa xã, thị trấn tiếp nhận 14.000 hồ sơ. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp và tăng tính công khai, minh bạch, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, qua báo cáo thống kê, đến nay việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn nhiều khó khăn. 

Trong thời gian tới, để người dân hiểu và chủ động tiếp cận dịch vụ công trực tuyến UBND huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Ðồng thời, chỉ đạo công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị trực tiếp hướng dẫn nhân dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến; thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các TTHC thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý lên Cổng dịch vụ công; góp phần khai thác tiềm năng và lợi ích của CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính./.

Thơm Đào

 

Ngày đăng: 22/11/2021
Các tin cùng chuyên mục