Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Sông Lô với công tác xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng

Những năm qua, Huyện ủy Sông Lô luôn quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác xây dựng đảng, đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên  trên tất cả các mặt công tác.

 

 

Đảng bộ có 45 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, có 239 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 6 nghìn đảng viên. Để có cơ sở đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo đăng ký xây dựng chi, đnagr bộ trong sạch vững mạnh ngay từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ. Căn cứ vào kết quả đạt được, các cấp ủy tiến hành tự đánh giá chấm điểm phân loại tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Do vậy, việc đánh giá xếp loại đảm bảo dân chủ, khách quan, đánh giá đúng chất lượng, không phô trương , hình thức. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân xuất sắc. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân đạt tỷ lệ 20%. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ bình quân đạt 79,27%.

Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, nhất là nữ, người lao động trong khu vực nông nghiệp nông thôn, trong các doanh nghiệp tư nhân. 5 năm qua đã kết nạp được 769 đảng viên mới đạt 101,3% nghị quyết Đại hội đảng bộ đề ra. Thực hiện Quy định số 213 năm 2020 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm đảng viên công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; các cấp ủy đã làm tốt việc giới thiệu, tiếp nhận và tổ chức cho đảng viên đang công tác với cấp ủy và nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ địa phương. Số đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú đã gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí bổ nhiệm cán bộ, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ luôn được cấp uuyr, tổ chức đảng nhận thức đầy đủ, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực, góp phần từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực và uy tín, đpá ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong 5 năm (2015-2020) đã quy hoạch BCH Đảng bộ huyện 72 đồng chí, BTV Huyện ủy 18 đồng chí; quy hoạch 25 lượt đồng chí lãnh đạo, quản lý cấp huyện; quy hoạch 152 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Quy hoạch 255 cán bộ BCH Đảng bộ, 103 cán bộ BTV và 287 lượt cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn; bổ nhiệm 16 đồng chí; thực hiện điều động, luân chuyển 22 cán bộ, giới thiệu ứng cử 317 cán bộ...

Chế độ sinh hoạt được duy trì nề nếp, theo đó đối với các chi bộ nông thôn sinh hoạt vào ngày 01 hàng tháng, chi bộ cơ quan sinh hoạt vào ngày 03 háng tháng. Quy chế làm việc của cấp ủy được xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị toàn xã hội. Nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng sinh hoạt cho bộ từng bước được nâng cao. Công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng được côi trọng, dân chủ trong Đảng được phát huy. Công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục đảng viên được chú trọng.

Công tác chính sách cán bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thực hiện việc xét, công nhận cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa thoe Hướng dấn số 30 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị định 31 năm 2013 của Chính phủ. Hàng năm thực hiện tổ chức nhiều đợt nghỉ điều dưỡng cho các đối tượng cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu, cán bộ công an, quân đội có quân hàm đại tá trở lên đã nghỉ hưu, đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên...Việc cấp tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên...Việc cấp tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, qua 5 năm đã cấp 2.357 huy hiệu đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên đã phát huy tác dụng tích cực trong việc đấu tranh, phòng ngừa vi phạm, góp phần gìn giữ sự trong sạch của Đảng. Kết quả trong 5 năm Huyện ủy đã kiểm tra 56 tổ chức Đảng và 20 đảng viên, giám sát 52 tổ chức, 19 đảng viên. UBKT cơ sở kiểm tra 66 tổ chức Đảng và 98 đảng viên, giám sát 80 tổ chức Đảng và 13 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 217 đảng viên và 02 tổ chức cơ sở Đảng.

Xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng Đảng vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được cấp ủy Đảng các cấp tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bởi vậy, yêu cầu đặt ra với các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện phải tiếp tục xây dựng lực lượng, tổ chức của Đảng ngày càng vững mạnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đất nước đổi mới.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 11/11/2021
Các tin cùng chuyên mục