Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Sông Lô lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sông Lô có tổng diện tích tự nhiên trên 15 nghìn ha, dân số trên 105 nghìn người. Đảng bộ có 45 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 17 đảng bộ xã, thị trấn, 03 đảng bộ cơ quan và 25 chi bộ trực thuộc, có 239 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 6 nghìn đảng viên.

 

 

Nhiều công trình, dự án giao thông nông thôn mới được được xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế của huyện

 

Xuất phát điểm có nền kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ nên khả năng thu hút đầu tư khó khăn, nguồn vốn đầu tư hạn hẹp; tình hình thời tiết, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trong những năm qua, thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy chính quyền luôn xác định rõ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định rõ những thuận lợi và dự báo được những khó khăn, chủ động nắm chắc tình hình, nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đề ra các giải pháp để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; quy hoạch sử dụng đất đai, khu, cụm công nghiệp, làng nghề. Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến mạnh trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình dự án trên địa bàn để các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh. Chú trọng khai thác phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Nhiều giải pháp tích cực, chủ động trong điều hành thu chi ngân sách, tăng cường phân cấp, đổi mới công tác phân bổ ngân sách theo hướng công khai minh bạch, tăng chi đầu tư phát triển và chống nợ động xây dựng cơ bản; chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng - xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước và đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xử lý các vi phạm và giải quyết các tồn tại trên lĩnh vực tài nguyên môi trường. Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, cũng như các địa phương trong tỉnh và trong cả nước chịu ảnh hưởng lớn cảu thời tiết, dịch bệnh Covid-19, biến động thị trường...Song, Đảng bộ huyện đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế của huyện đạt mức tăng trưởng khá.

Tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 10,17%. Trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,6%; công nghiệp xây dựng tăng 16,46%; dịch vụ tăng 7,17%. Cơ cấu kinh tế có tỷ trọng: Nông, lâm, nghiệp, thủy sản 22,86%. Công nghiệp và xây dựng 48,74%; Thương mại - Dịch vụ 28,40%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 60,61 triệu đồng/người/năm. Tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2019, 16/16 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội có sự thay đổi mạnh mẽ, đời sống Nhân dân nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng giữ ổn định; Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. 100% các trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 35% các trường đạt chuẩn mức độ 2. Chất lượng đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Kết quả học sinh giỏi Quốc gia hàng năm tăng. Tỷ lệ học sinh đến trường các bậc học đạt trên 98%; tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT đạt trên 98%, tỷ lệ học sinh đỗ các trường Đại học, Cao đẳng đạt cao.

Sự nghiệp y tế và công tác khám chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Cơ sở vât chất - kỹ thuật ngành y tế được củng cố từ tỉnh đến cơ sở. Số lượng và chất lượng đội ngũ y, bác sỹ của tỉnh được tăng cường. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe trẻ em đạt kết quả tốt. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh đã từng bước được cải thiện. Công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh được đặc biệt quan tâm.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được chú trọng, các thiết chế văn hóa được tăng cường, chỉ đạo việc bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Trong 5 năm qua đã có 10 di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, nâng tổng số di tích cấp tỉnh lên 27 di tích, có 01 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt (Tháp Bình Sơn). Hát Trống quân Đức Bác được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư, 100% các xã, thị trấn có nhà văn hóa và Trung tâm Văn hóa, thể thao. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển sâu rộng, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm bình quân đạt 87,4%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; tổ chức hỏa táng đạt 31%.

Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt, có sự tham gia của toàn xã hội. Mỗi năm giới thiệu và giải quyết việc làm cho trên 2.100 lao động, trong đó xuất khẩu cho gần 3.400 lao động; tỷ lệ lao động có việc làm thường cuyên đạt 97%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,2%. Cơ cấu lao động, việc làm có sự chuyển dịch từ lao động phổ thông trong các ngành nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, Thương binh - liệt sỹ, chính sách đối với hộ nghèo, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, các chính sách dân tộc, tôn giáo. Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được lồng ghép với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đạt hiệu quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo đnế nay giảm còn 1,75%, bình quân mỗi năm giảm 1,45%.

Để đạt được kết quả trên, Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, Huyện ủy đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể làm tốt công tác tập hợp, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội được xác định ngay từ đầu năm. Trong đó, tập trung nỗ lực cao nhất trong việc ngăn chặn, phòng ngừa và đẩy lùi dịch covid-19; tạo môi trường an toàn để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 10/11/2021
Các tin cùng chuyên mục