Thời sự tổng hợp

Sông Lô sau 5 năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC

Huyện Sông Lô có diện tích tự nhiên trên 15 nghìn ha, dân số trên 104.400 người. Đảng bộ huyện có 45 chi, đảng bộ cơ sở, gồm 20 đảng bộ cơ sở và 25 chi bộ trực thuộc Huyện ủy; có 239 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với trên 6 nghìn đảng viên. Huyện ủy Sông Lô có 11 cơ quan chuyên trách giúp việc và đoàn thể cấp huyện với tổng số 52 cán bộ, CCVC, lao động hợp đồng; UBND huyện có 11 phòng chuyên môn, 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 48 đơn vị sự nghiệp công lập, với tổng số trên 1.800 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng.Cán bộ công chức xã Cao phong trao đổi chuyên môn nghiệp vụ 


 

Sau khi thực hiện triển khai Đề án số 01 ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đọa, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Tổ chức hội nghị triển khai Đề án 01 đến toàn thể các chi, đảng bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, cán bộ CCVC, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền được thực hiện lồng ghép trong nội dung các cuộc họp giao ban hành chính, các buổi học tập, quán triệt nghị quyết, bên cạnh đó thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện và thông qua các bản tin sinh hoạt chi bộ...Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tinh giản biên chế, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

Thực hiện vị trí việc làm, Huyện ủy đã xây dựng Đề án số 02 ngày 10/3/2017 Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; UBND huyện xây dựng Đề án 1093 ngày 13/12/2016 về xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức huyện Sông Lô đã được Sở Nội vụ thẩm định.

Thực hiện sắp xếp bộ máy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Theo đó đã chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đến năm 2021, thực hiện thành lập Trung tâm chính trị huyện theo Kết luận số 05 ngày 03/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dừng sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào Ban tuyên giáo cấp ủy. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm chính trị. Căn cứ vào nghi quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng Đề án và ban hành Quyết định giải thể phòng Y tế, chuyển chức năng nhiệm vụ của Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy đến các chi, đảng bộ và cơ quan, đơn vị liên quan. Kết quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp huyện hiện nay đảm bảo tiến độ và số lượng đầu mối theo quy định; các hoạt động của cơ quan chuyên môn sau khi thực hiện sáp nhập đảm bảo chất lượng hiệu quả. Huyện đã thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện trên cơ sở sáp nhập Đài truyền thanh với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; Kiện toàn, tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Hội đồng Bồi tường giải phóng mặt bằng; Chuyển Trung tâm dân số - KHHGĐ về Trung tâm Y tế huyện. Các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện hoàn thành rà soát quy mô trường lớp các cấp học trên địa bàn huyện để xây dựng phương án sáp nhập, hơp nhất trường, đảm bảo yêu cầu sắp xếp các trường học phù hợp; Việc bố trí số lượng các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đảm bảo theo yêu cầu của Đề án. Tổ chức sáp nhập 12 trường tiểu học, trung học cơ sở thành 06 trường Tiểu học và Trung học cơ sở.

Huyện đã thực hiện ủy quyền quản lý các hội cho các đơn vị, cụ thể Uỷ ban MTTQ huyện quả lý Ban đại diện Hội Người cao tuổi; Hội Cựu TNXP do Phòng Nội vụ quản lý; Hội Người mù do Phòng LĐTB&XH quản lý; Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin và Hội Bảo trợ trẻ em do Hội Chữ thập đỏ quản lý, Hội Đông y do Văn phòng HĐND&UBND huyện quản lý...Các tổ chức Hội hiện nay hoạt động dựa trên cơ sở tự chủ về nguồn kinh phí; sau khi được ủy quyền quản lý, các cơ quan, đơn vị tích cực hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ. Bước đầu thực hiện còn nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến kinh phí hoạt động và phương thức quản lý của các cơ quan đơn vị được ủy quyền.

Đối với chính quyền cơ sở, huyện Sông Lô có 17 đơn vị hành chính cấp xã không phải thực hiện sắp xếp theo nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Đối với thôn, tổ dân phố, hiện nay huyện có 146 thôn, tổ dân phố, giảm 29 thôn, tổ dân phố so với năm 2016.

Thực hiện kiêm nhiệm, nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện. Bố trí kiêm nghiệm đối với nhân viên thư viện, thiết bị, kế toán, văn thư trong trường học. Trong đó: Bậc học Mầm non 33 người, bậc Tiểu học 49 người, bậc THCS 50 người, bậc TH&THCS 20 người; Chuyển nhiệm vụ nhân viên y tế trường học sang Trạm y tế 10 người  (trừ khối mầm non).

Bố trí 195 cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm một số chức danh không chuyên trách của cấp xã, đảm bảo không quá 08 người hoạt động chuyên trách cấp xã, hiện nay huyện có 134 người, thấp hơn so định mức 02 người, giảm so với năm 2016 là 276 người.

Đối với thôn, tổ dân phố thực hiện kiêm nghiệm nhiều chức danh, đảm bảo mỗi thôn, tổ dân phố không quá 5 người đối với thôn, tổ dân phố loại 2, 3, không quá 7 người đối với thôn, tổ dân phố loại 1 và thực hiện bố trí 728 người kiêm nghiệm. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố còn 868 người, giảm so với năm 2016 là 1.055 người.

Huyện đã thực hiện tinh giảm biên chế đối với khối Đảng, đoàn thể, tinh giảm 06 biên chế, đạt tỷ lệ 10,5%; khối chính quyền tinh giản 08 biên chế, tỷ lệ đạt 10,8%, khối sự nghiệp thuộc UBND huyện giảm 07 biên chế, đạt tỷ lệ 16,7%; khối sự nghiệp giáo dục giảm 78 biên chế, đạt tỷ lệ 57,3%; khối xã giảm 46 biên chế, tỷ lệ đạt 100%.

Để đạt được những kết quả trên, Ban Thường vụ Huyên ủy Sông Lô đã phải nỗ lực, đồng lòng, nhất quán thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chủ trương, đường lối chính sách của Trung ương, của tỉnh. Có thể nói, việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, UBND huyện; việc sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp sếp cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố được kịp thời thực hiện theo đúng quy định. Một số nhiệm vụ hoàn thành trước thời hạn theo yêu cầu, cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn. Biên chế công chức, số lượng người làm việc được quản lý, sử dụng cơ bản phù hợp hiệu quả; cán bộ được bổ nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo quy trình; quá trình công tác, cán bộ luôn hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy, huyện Sông Lô sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội; tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động các tổ chức hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ CCVC, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động; Kiên trì giữ ổn định và thực hiện tinh giản biên chế, giảm số lượng cán bộ CCVC đi đôi với việc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ; Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quản lý, sử dụng cán bộ CCVC như tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luôn chuyển, đánh giá khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC. Quan tâm phát triển đồng bộ nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ có triển vọng để tạo nguồn cán bộ kế cận.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 09/11/2021
Các tin cùng chuyên mục