Thời sự tổng hợp

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sở

Đảng bộ huyện Sông Lô hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 6.000 đảng viên. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, thời gian qua, cấp ủy, UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó, kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nhanh chóng giải tỏa các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ huyện Sông Lô đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và trong cả hệ thống chính trị. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; góp phần giữ nghiêm kỷ luật, giữ vững sự ổn định chính trị, an ninh nông thôn; qua đó góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xác định kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo UBKT xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. UBKT các cấp luôn chủ động khảo sát, nắm bắt thông tin, lựa chọn nội dung và đối tượng để kiểm tra. Hầu hết các cuộc kiểm tra đều tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; chủ động xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các quy định, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát của Đảng; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực như đất đai, việc thực hiện quy chế làm việc, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo… đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô đã tổ chức 04 cuộc kiểm tra đối với 25 tổ chức đảng và 06 đảng viên. Nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đối với BTV Đảng ủy xã Yên Thạch, Như Thụy, Bạch Lưu; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tiếp dân, đối thoại với dân và công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với BTV Đảng ủy, đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch UBND xã Lãng Công, Quang Yên, Đồng Thịnh; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 đối với BTV Đảng ủy các xã, thị trấn; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 12/9/2019 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn tỉnh đối với BTV Đảng ủy xã Tứ Yên, Cao Phong... Trong đó, 02 cuộc đã ban hành Thông báo kết luận, 02 cuộc đang triển khai theo kế hoạch.

Tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề đối với 06 tổ chức đảng: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Quyết định số 55-QĐ/TU, ngày 03/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đối với Đảng ủy các xã Nhân Đạo, Hải Lựu, Đôn Nhân.

Đảng ủy cơ sở thực hiện kiểm tra được 04 tổ chức Đảng, 03 đảng viên; giám sát 01 tổ chức đảng, 03 đảng viên: Nội dung việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với Chi ủy Chi bộ thôn Như Sơn thuộc Đảng bộ xã Như Thụy; kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo ra nghị quyết bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Chi ủy Chi bộ thôn Đoàn Kết, Đảng bộ xã Đồng Quế; kiểm tra về công tác quản lý đảng viên đối với Chi bộ thôn Cây Gạo, Đảng bộ xã Cao Phong; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy quân sự huyện và vai trò nêu gương của cấp ủy Chi bộ đối với Chi bộ Hậu Cần, Đảng bộ Quân sự huyện….

Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã kiểm tra 16 đảng viên có dấu hiệu vi phạm (Trong đó, BTV Huyện ủy kiểm tra 02 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 14 đảng viên); kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 02 tổ chức Đảng tại xã Đức Bác, Bạch Lưu; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 02 tổ chức Đảng tại xã Đức Bác, Bạch Lưu; giám sát được 09 đảng viên và 06 tổ chức đảng…

Các cuộc giám sát bám sát quy trình, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, phục vụ kịp thời cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Kết quả giám sát đã có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Nội dung và đối tượng giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chọn đúng đối tượng, đúng nội dung, nhận xét, đánh giá khách quan, kịp thời, ngăn chặn phát sinh vi phạm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Qua công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng bước đầu đã kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời vào cuộc để kiểm tra làm rõ những vụ việc phức tạp, nổi cộm ở địa phương, đơn vị mà dư luận quan tâm. 

Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 20 đảng viên trong đó: UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 03 đảng viên, Chi bộ thi hành kỷ luật 17 đảng viên. Về hình thức kỷ luật: Khiển trách 16 đảng viên, cảnh cáo 01 đảng viên, khai trừ 03 đảng viên. Từ đó có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Thời gian tới, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan có liên quan, UBKT và các ban xây dựng Đảng chủ động tham mưu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Cán bộ kiểm tra phải sâu sát cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình, qua giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, thông tin báo chí và dư luận xã hội kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; quan tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời xử lý các hành vi tố cáo sai, xuyên tạc sự thật. Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động UBKT và cơ quan UBKT; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện./.

Lệ Quyên- Hà Minh

Ngày đăng: 07/10/2021
Các tin cùng chuyên mục