Tin Văn hóa xã hội

Thị trấn Tam Sơn làm tốt công tác xây dựng Đảng

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Trong những năm qua Đảng ủy Thị trấn Tam Sơn – huyện Sông Lô luôn đoàn kết, lãnh đạo toàn thể hệ thống chính trị thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thường xuyên thực hiện xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả 3 phương diện: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

      Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thị trấn Tam Sơn xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng mang tính định hướng. Đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên bám sát nhiệm vụ chính trị để tuyên truyền giáo dục. Trong đó tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

       Tổ chức giáo dục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng các Chỉ thị, Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, nhận thức của cán bộ, Đảng viên được nâng lên rõ rệt, gương mẫu tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện uỷ, Đảng ủy thị trấn Tam Sơn đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác Đảng theo chủ đề "Tam Sơn học tập và làm theo lời Bác", tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị. Thị trấn cũng xây dựng bộ hồ sơ về chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Từ đó cho thấy rõ sự chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên. Toàn thể cán bộ, Đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn, có ý thức đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tình đoàn kết trong nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn Tam Sơn còn thường xuyên thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” .

       Trên cơ sở kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chính cần tập trung giải quyết. Những vấn đề đạt được trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách lối sống, công tác cán bộ, vai trò vị trí người đứng đầu đã có những kết quả rất rõ rệt. Ban Thường vụ và toàn thể Đảng ủy luôn đoàn kết, thống nhất cao quan điểm chỉ đạo các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa và giữ vững an ninh chính trị của địa phương. Đồng chí Vũ Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy thị trấn Tam Sơn cho biết: “Đảng ủy thị trấn Tam Sơn xác định công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên tất cả các mặt là yếu tố quyết định xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhân tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững. Trong giai đoạn hiện nay còn gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh, thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt. Công tác phát triển Đảng được triển khai hiệu quả.”

      Trong công tác phát triển Đảng, Đảng ủy thị trấn Tam Sơn chú trọng phát triển đảng viên mới ở khu vực nông thôn. Chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao. Thị trấn đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ đảng viên mới trưởng thành từ tổ chức Đoàn thanh niên. Năm 2014, Đảng ủy thị trấn Tam Sơn kết nạp được 9 đảng viên mới. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao, đạt trên 90%, nhiều chi bộ tham gia sinh hoạt định kỳ hàng tháng đủ, đạt 100%. Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trong những năm qua chi bộ Tổ dân phố Lạc Kiều luôn quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. Tại cơ sở, cán bộ đảng viên và quần chúng ưu tú sẽ là cán bộ nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhờ sự gương mẫu của đảng viên, sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn chi bộ, tổ dân phố, đến nay, tổ dân phố Lạc Kiều đã 4 năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của thị trấn đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ, từng bước thay đổi diện mạo của thị trấn: Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đã đạt 23,7 triệu đồng/người/năm, tăng 0,8% so với năm 2013. Tổng thu ngân sách năm 2014 đạt 7 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 1 tỷ đồng; Toàn thị trấn có 843 hộ đạt gia đình văn hóa, có 02 đơn vị đạt tiên tiến xuất sắc; tỷ kệ hộ nghèo, cận nghèo giảm; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng nhanh.

Với sự nỗ lực phấn đấu và kết quả đã đạt được, những năm tiếp theo, Đảng ủy thị trấn sẽ tiếp tục chú trọng chỉ đạo triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực tế của địa phương. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hành động tự giác trong mọi hoạt động các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan và của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân, tạo thành các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả thiết thực tại địa phương./.

Như Quỳnh – Lệ Quyên

Ngày đăng: 02/02/2015