Tin Văn hóa xã hội

Sông Lô thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới

 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc huyện Sông Lô và các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã thu được những kết quả tốt đẹp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng giàu mạnh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Cuộc vận động đã được các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể của huyện quan tâm hưởng ứng, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ngay từ đầu năm 2014, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới đến 100% MTTQ cơ sở và các khu dân cư trong huyện. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nội dung cơ bản của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: Tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống, kinh tế, ổn định và từng bước phát triển ở tất cả cộng đồng khu dân cư trong huyện. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo, sự giúp đỡ trực tiếp của nhân dân như giúp đỡ ngày công, con giống, cây trồng, giúp đỡ về vốn, về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, về giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó mở mang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống như: Mây tre đan, may mặc xuất khẩu, mô hình chăn nuôi tổng hợp xã Cao Phong, khai thác đá, cát sỏi, nghề đá, kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi tổng hợp, nuôi chim, ba ba, nhím, kinh doanh dịch vụ, vận tải đường sông.... Ngoài ra còn nhiều mô hình sản xuất, trồng trọt chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ khác cho thu nhập cao như: cây cà chua xã Bạch Lưu, dưa leo Hải Lựu, nuôi nhím Quang Yên, cây ổi Đôn Nhân, nuôi lợn, gà với quy mô vừa và lớn ở các xã: Đồng Thịnh, Yên Thạch, Đôn Nhân, Nhạo Sơn, Đồng Quế, Cao Phong…đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Các chính sách xã hội đã được quan tâm, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện, số hộ nghèo, hộ ở nhà tạm giảm rõ rệt. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội tiếp tục được mở rộng về qui mô hình thức. Tính đến hết năm 2014, tổng số Quỹ “Vì người nghèo” đã thu được 657,5 triệu đồng trong đó riêng năm 2014 là 144 triệu đồng. Đồng thời cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ nghèo nhân dịp lễ, tết; giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo về xây dựng, sửa chữa nhà ở, trợ giúp khi đau ốm; trợ giúp mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Thực hiện nội dung đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình, tổ chức cho các gia đình, khu dân cư đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa. Đến nay, toàn huyện đã có 20.331/25.606 gia đình văn hóa đạt 79,4%; Khu dân cư văn hóa năm 2014 là 148/175 đạt 85%. Đồng thời phối hợp vận động nhân dân cùng với nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Tính từ đầu năm đến nay, giá trị làm GTNT và GTNĐ ước đạt 52 tỷ đồng, đạt 107% so với cùng kỳ. Nâng cấp, cứng hóa được 37,61km đường giao thông, nâng tỷ lệ đường giao thông liên xã được cứng hóa lên 151,2/187,1 km đạt 80,8%, đường GTNT trục thôn được cứng hóa 153,7/229,9km đạt 66,9%, đường ngõ xóm được cứng hóa 60,1/221,8km đạt 27,1%, đường GTNĐ trục chính đạt 37,5/134km đạt 27,9%; tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tham gia vận động nhân dân hiến đất và bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng. Trong năm toàn huyện đã có 1.134 hộ gia đình tự nguyện hiến được 30.789m2 đất, phá rỡ 954m tường rào, đóng góp 5 tỷ đồng và 12.532 ngày công lao động. Trong xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tích cực cùng nhà nước đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, xây dựng và duy trì các điểm thu gom xử lý rác thải, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; trồng cây xanh, duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh làm sạch đẹp khang trang đường làng, ngõ xóm…Nhằm phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, MTTQ Việt Nam huyện đã tham gia tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, cơ chế huy động sự đóng góp, tham gia của nhân dân và quyền lợi nhân dân được hưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư…

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể huyện Sông Lô. Từ những nỗ lực chung đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”  gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã phát huy tối đa sức mạnh nội lực của nhân dân để phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện.

                                                                       Thu Bốn

Ngày đăng: 30/01/2015