Hệ thống chính trị

VĂN PHÒNG HĐND- UBND HUYỆN

Giới thiệu

- Số điện thoại  0211.3638.450    

- Địa chỉ gmail:  vanphongubndhsl@gmail.com

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

            1. Chánh Văn phòng:

- Ông: Đặng Trung Thành - Huyện ủy viên

- Điện thoại: 0211 3638 234

- Địa chỉ Mail: 

  2. Phó Chánh Văn phòng 

  - Ông: Dương Trường Giang

  - Điện thoại:   02113.638.467

- Địa chỉ Mail: giangdt@vinhphuc.gov.vn

 

- Bà: Nguyễn Đức Dự

            - Điện thoại:   0985.214.456

- Địa chỉ Mail: ndnguyenducdu@gmail.com

 

- Bà: Nguyễn Thị Minh

            - Điện thoại:   02113.638.467

- Địa chỉ Mail: 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND và UBND huyện về: Hoạt động của HĐND, UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức; tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

2.1. Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND huyện giao.

2.2. Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và HĐND, UBND cấp xã để thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của Chủ tịch UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện về công tác ngoại vụ; đồng thời tham mưu giúp UBND huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2.3. Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Thường trực HĐND, UBND huyện. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch và công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và HĐND, UBND cấp xã.

2.4. Quản lý thống nhất các văn bản của Thường trực HĐND, UBND huyện theo đúng quy định trong việc tiếp nhận, soạn thảo, sao in, đóng dấu, chuyển giao kịp thời và bảo mật theo quy định của pháp luật.

2.5. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện và của cấp trên; giữ mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND huyện với Thường trực Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể cấp huyện.

2.6. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của HĐND & UBND huyện.

2.7. Trình UBND huyện chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HĐND&UBND huyện.

2.8. Tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND & UBND huyện.

2.9. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND &UBND huyện.

Ngày đăng: 25/04/2022
Các tin cùng chuyên mục