Hệ thống chính trị

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & ĐTXD

Giới thiệu

 - Số điện thoại: 0211.3638.739  

 

- Địa chỉ email: Banquanlyduansonglo@gmail.com

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

 

1. Trưởng Ban: 

 

- Ông: Trần Văn Khanh - Huyện ủy viên

- Số điện thoại:   0913.061.562   

- Địa chỉ email: khanhtv3@vinhphuc.gov.vn 

 

 

2. Phó Trưởng Ban:

- Ông: Lê Hồng Long  

- Số điện thoại: 0972.229.288 

- Địa chỉ email: longlh@vinhphuc.gov.vn 

 

- Ông: Hoàng Đức Thành 

- Số điện thoại:  0972.023.159  

- Địa chỉ email: thanhhoang.act@gmail.com

 

- Ông: Nguyễn Thế Phương

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ email:

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  

1.Chức năng:  

Thực hiện chức năng chủ đầu tư, quản lý thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND tỉnh, UBND huyện quyết định đầu tư và các dự án thuộc mọi nguồn vốn do người quyết định đầu tư giao.

Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Tư vấn quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu.

Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ sự phát triển kinh tế của huyện.  

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:  

a. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:

Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện.

Tổ chưc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, xử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên  quan đến xây dựng công trình, tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực  hiện các công việc chuẩn bị dự án khác.

Các nhiệm vụ thực hiện dự án: thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán xây dựng.

Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình.

Các nhiệm vụ quản lý tài chính, giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng. Thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định.

Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban quản lý dự án, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Thiết lập hệ thống thôn tin nội bộ và lưu trữ thông tin, cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban QLDA theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật, định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

b. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:

Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại điều 66 và Điều 67 của luật xây dựng;

Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường.

c. Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

d. Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND huyện giao.

Ngày đăng: 06/10/2021
Các tin cùng chuyên mục