Hệ thống chính trị

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Giới thiệu

     

- Số điện thoại: 0211.3638.489

- Địa chỉ Email: congdoansonglo.vinhphuc@gmail.com

      

1. Họ và tên, chức danh đồng chí cấp trưởng:

Đồng chí: Lê Thị Huệ - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sông Lô.

- Số điện thoại: 0985.575.592

- Địa chỉ Email: 

 

2. Họ và tên, chức danh đồng chí cấp phó:

Đồng chí Trần Hồng Phương - Phó chủ tịch - Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động huyện.

- Số điện thoại: 0968.496.658

- Địa chỉ Email: 


4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động huyện:

4.1: Về chức năng của Liên đoàn Lao động huyện: 

            Liên đoàn Lao động huyện Sông Lô được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp huyện, do Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thành lập hoặc giải thể và chỉ đạo trực tiếp. Đối tượng tập hợp của Liên đoàn Lao động huyện là cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện. Liên đoàn Lao động huyện Sông Lô quyết định thành lập hoặc giải thể và chỉ đạo trực tiếp Công đoàn Giáo dục huyện; quyết định thành lập, giải thể hoặc công nhận và chỉ đạo trực tiếp các công đoàn cơ sở trên địa bàn. Liên đoàn Lao động huyện Sông Lô có chức năng như sau:

- Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện.

- Tham gia với UBND huyện trong việc xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ.- Tuyên truyền, vận động, giáo dục CNVCLĐ.  

           4.2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động huyện:

a. Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện, sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn.

b. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, Công đoàn ngành địa phương để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho CNVCLĐ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban chấp hành CĐCS trong việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động.

c. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS khi người lao động ở đó yêu cầu. Đại diện cho CĐCS hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động khi được công đoàn cơ sở  hoặc người lao động uỷ quyền.

d. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện uỷ Sông Lô và Nghị quyết Đại hội của Công đoàn cấp mình; tham gia với Huyện ủy, UBND huyện về các chủ trương phát triển kinh tế - hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ.

đ. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

e. Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS;công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh; xây dựng CĐCS vững mạnh.

Ngày đăng: 25/04/2022
Các tin cùng chuyên mục