Hệ thống chính trị

HỘI PHỤ NỮ

Giới thiệu

- Số điện thoại: 0211.3.638.482        

- Địa chỉ Mail: phunusonglo@gmail.com

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

          1. Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Sông Lô: 

Bà: Nguyễn Thị Hoa - Huyện ủy viên

                        Điện thoại: 0973.715.469

                        Địa chỉ Mail: lehuepnsl@gmail.com

          2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phụ nữ huyện Sông Lô: 

- Bà: Lê Thị Mai

            - Điện thoại: 0972.635.276

- Địa chỉ Mail: mailt@vinhphuc.gov.vn

          3. Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Sông Lô: 

Bà: Nguyễn Thị Thanh Tâm

                        Điện thoại: 0972.116.782

                        Địa chỉ Mail:

          II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

           * Chức năng:

Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dưng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

           * Nhiệm vụ:

- Tuyền truyền, giáo dục chính  trị, tư tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật.

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc; vận động hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phức; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

- Tham mưu đề xuất tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em.

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh

- Đoàn kết hợp tác với phụ nữ các , các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới về bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Ngày đăng: 17/12/2021
Các tin cùng chuyên mục