An ninh quốc phòng

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Sông Lô tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2014

        

         Mới đây, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Sông Lô tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 năm 2014. Dự buổi khai giảng có lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Sông Lô và 53  học viên là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn.

         Trong thời gian 12 ngày, các học viên được truyền đạt 11 chuyên đề: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam;  Một số vấn đề quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh ở địa phương; Nội dung, phương pháp làm tham mưu cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Xây dựng, phát triển kinh tế, VH-XH gắn với tăng cường, củng cố QP-AN; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ở cấp tỉnh, cấp huyện; Chuyển hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến và công tác động viên thời chiến ở cơ sở; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong thời kỳ mới; Hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ huyện; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng cơ sở bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn; Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao và cơ động, tham quan thực tế.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho các học viên những kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng. Qua đó nắm được những chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước để có định hướng tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương chấp hành đúng pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ Đảng và xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, từ đó làm tốt công tác tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, gắn với xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ ở địa phương trong tình hình mới./. 

                                                                                                                                                                    Bích Ngọc – Đào Phương

                                                                                                                                                                    

Ngày đăng: 18/11/2014