An ninh quốc phòng

Thị trấn Tam Sơn đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân tuổi 17

Ngày 04/4/2021, Ban CHQS thị trấn Tam Sơn đã tổ chức Lễ đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 theo quy định. Theo đó, nam công dân đủ 17 tuổi có hộ khẩu thường trú tại địa phương chưa ra đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu phải đăng ký nghĩa vụ quân sự theo luật định.

 

 

Ban CHQS thị trấn đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự tới từng khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình thanh niên về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự.  

Trong đợt này Thị trấn Tam Sơn có 21/23 thanh niên trong độ tuổi đến đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17. Tất cả các trường hợp đăng ký đảm bảo đúng quy trình, quy định của Luật NVQS, trong độ tuổi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

Qua đó, giúp địa phương nắm chắc và quản lý chắc nguồn nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, là cơ sở đánh giá đúng khả năng thực tế của địa phương, tạo nguồn cho việc tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đạt chỉ tiêu quân số được giao.

Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho nam thanh niên trong độ tuổi đã góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, nhằm quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúngluật định.

Thu Hà

Ngày đăng: 05/04/2021