Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sông Lô triển khai công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng tiến độ

Theo số liệu thống kê của Ủy ban bầu cử, tính đến nay huyện Sông Lô có tổng số 70.396 cử tri. Theo quy định, tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 35 đại biểu, đại biểu HĐND cấp xã được bầu 400 đại biểu. Có 07 đơn vị bầu cử cấp huyện và 118 đơn vị bầu cử cấp xã. Cho đến nay, việc thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử tại các cơ quan tổ chức đã được thực hiện đúng theo các bước trình tự đảm bảo thời gian theo quy định.

 

 

Ngày 02/02/2021, Thường trực HĐND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ và Ủy ban cùng cấp đã tổ chức hội nghị dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Từ ngày 23/02/2021 đến hết ngày 10/03/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đã tiến hành các hội nghị để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, xã đã tiến hành thông báo tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị  và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã) được phân bổ giới thiệu người ứng cử HĐND và hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo Quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Theo quy định cấp huyện tổng số người được phân bổ giới thiệu 67 người. Trong đó Thường trực Huyện ủy và các cơ quan Đảng 14 người; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, cơ quan giúp việc của HĐND huyện 03 người; UBND huyện, các cơ quan trực thuộc UBND huyện 13 người; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 08 người; Lực lượng vũ trang 04 người; Tôn giáo 02 người; Đơn vị sự nghiệp 03 người; Các xã, thị trấn 20 người.  Với cơ cấu Nữ: 26 người = 38,8%; Ngoài Đảng 08 người = 11,94%; Dưới 40 tuổi 12 người = 17,9%; Đại biểu dân tộc thiểu số 04 người = 5,97%; Đại biểu tôn giáo 02 người = 2,98%.

Cấp xã tổng số người được phân bổ giới thiệu 801 người. Trong đó Chuyên trách Đảng là 121 người; Chính quyền 246 người; Chuyên trách MTTQVN và  các tổ chức thành viên 170 người; Thành phần khác 264 người. Cơ cấu kết hợp nữ  315 người = 39,33%,  trẻ  tuổi  312 người = 38,95%, ngoài Đảng 212 người = 26,47%, dân tộc thiểu số 23 người = 2,87%, tái cử 283 người = 35.33%.

Việc giới thiệu người ứng cử HĐND cấp huyện, cấp xã  của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, huyện. Quá trình tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi công tác, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp bảo đảm nghiêm túc đúng trình tự, dân chủ, công khai và đúng thành phần, tiến độ về thời gian theo quy định.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ngày 17/2/2021 đã thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp  xã  nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả cấp huyện tổng số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu là 35 người. Tổng số người giới thiệu ứng cử là 67 người.

Ngày 17/3 Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo quy định của pháp luật về bầu cử, tại hội nghị đã thảo luận, lập danh sách sơ bộ 67 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 801 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ngày 19/2/2021 Ủy ban bầu cử huyện thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trên Đài truyền thanh huyện và Cổng thông tin điện tử huyện về triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã nêu rõ thời gian, địa điểm nhận hồ sơ ứng cử, số lượng hồ sơ nộp.

Kết thúc 17h00 ngày 14/3/2021 Ủy ban bầu cử cấp huyện và cấp xã đã tiến hành lập biên bản kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ, chốt số lượng hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành tổng hợp kết quả như sau:  Cấp huyện tổng số hồ sơ thu 67 bộ. Trong đó không có hồ sơ tự ứng cử; hồ sơ do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử 67 bộ. Cơ cấu nữ 32 người = 47,8%;  Ngoài Đảng 09 người = 13,4%; Dưới 40 tuổi 31 người = 46,3%; Đại biểu dân tộc thiểu số 04 người = 5,97%; Đại biểu tôn giáo 02 người = 2,98%. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:  Thạc sỹ 21 người (31,3%); Cử nhân, Đại học 38 người (56,7%). Cao đẳng, Trung cấp 07 người (10,4%); Sơ cấp 01 người (1,5%).

  Cấp xã tổng số hồ sơ thu  801 bộ. Trong đó không có hồ sơ tự ứng; Hồ sơ do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử 801 bộ. Về cơ cấu kết hợp nữ  315 người = 39,33%,  trẻ  tuổi  312 người = 38,95%, ngoài Đảng 212 người = 26,47%, dân tộc thiểu số 23 người = 2,87%, tái cử 283 người = 35.33%. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ 04 người (0,49%); Cử nhân, Đại học 262 người (32,71%). Dưới đại học 353 người (66,792%).

Có thể nói công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Sông Lô đã thực hiện đầy đủ trình tự các bước theo quy định. Các tổ chức và cơ quan thông tin đại chúng của huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn huyện. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra các tình huống bất thường ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Đến thời điểm hiện tại không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn.

UBND, Ủy ban bầu cử huyện đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo từng lĩnh vực được phân công; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc cho cơ sở. Các cấp ủy và chính quyền địa phương đã làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch đề ra.

Bích Ngọc

 

Ngày đăng: 03/04/2021
Các tin cùng chuyên mục