Tin kinh tế

Huyện Sông Lô triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn giai đoạn 2021-2025

Mới đây, Uỷ ban nhân dân huyện Sông Lô đã ban hành Kế hoạch 116/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Sông Lô giai đoạn 2021-2025.

 

 

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 nhằm: Đưa Chương trình OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng ở khu vực nông thôn, phát triển các mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; góp phần phát triển và thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn; thực hiện có hiệu quả các tiêu chí: Thu nhập, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 các cấp từ huyện đến cơ sở; triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm trên cơ sở Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm Quốc gia. Phát triển và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp hiện có của huyện. Bên cạnh hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc sản, truyền thống, giai đoạn 2021-2025 huyện sẽ tập trung phát triển các sản phẩm cộng đồng, sản phẩm chủ lực có lợi thế ở mỗi địa phương. Phấn đấu toàn huyện phát triển mới từ 05-10 sản phẩm OCOP đạt chất lượng từ 03 sao trở lên trong giai đoạn 2021-2025. Thực hiện và đưa các hoạt động xúc tiến thương mại, triển khai các gian hàng tham gia hội chợ nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm thành hoạt động thường xuyên.

Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 chủ yếu là nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy động; vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư, quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tài trợ của các tổ chức quốc tế,…Ngoài ra, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ một phần theo phương thức lồng ghép, bao gồm: Ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ; nguồn vốn khuyến nông, khuyến công; các nguồn vốn lồng ghép khác của Trung ương và địa phương đối với một số nội dung: Quản lý điều hành; hội nghị, hội thảo; tổ chức đoàn tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm; triển  khai chu trình OCOP thường xuyên; đào tạo, tập huấn; tiêu chuẩn hóa và phát triển sản phẩm chủ lực; tư vấn thực hiện mẫu một số sản phẩm; thông tin, tuyên truyền, xúc tiến thương mại…

Cũng theo Kế hoạch, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan, các xã, thị trấn triển khai Kế hoạch, điều phối các hoạt động của Chương trình; đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 03/03/2021