Thời sự tổng hợp

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

Sáng ngày 20/1, Ban Dân vận Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đăng Tâm- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đỗ Huy Chiến- UV.BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; Trưởng khối dân vận các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phog trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

 

 

Đồng chí Trịnh Thị Bình - UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

 

Năm 2020, công tác dân vận luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương. Hệ thống dân vận kịp thời tham mưu giúp cấp ủy trong việc triển khai công tác dân vận, đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân trước những vấn đề, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. Tham mưu cho cấp ủy sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quyết định 54-QĐ/TU, ngày 03/2/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền; Quyết định số 55-QĐ/TU, ngày 03/2/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc Ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và cơ sở đã được phát huy tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước đi vào chiều sâu, chất lượng hoạt động của được nâng lên, các phong trào, cuộc vận động phát huy và khơi dậy được tiềm năng và sức mạnh của nhân dân.

 

 

Đồng chí Nguyễn Bằng - Phó Ban Dân vận Huyện ủy thông qua báo cáo

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Các cấp ủy đảng từ huyện tới cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận; tập trung đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19, GPMB, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo công tác an sinh xã hội; chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nắm bắt tình hình Nhân dân, lấy ý kiến tham gia của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp. Các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Công tác tôn giáo, dân tộc được quan tâm, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản theo đúng các quy định của pháp luật.

Trong 5 năm (2016 - 2020), phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo triển khai, huy động được cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả. Bên cạnh các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được hình thành, duy trì, phát triển từ những năm trước, đã có thêm nhiều mô hình mới được xây dựng. Giai đoạn 2016 – 2020, toàn huyện đã đăng ký xây dựng 52 mô hình “Dân vận khéo”; nâng tổng số mô hình “Dân vận khéo” của huyện lên 239 mô hình.  Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của các địa phương, đơn vị, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Nhiều mô hình đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu trước nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là ở cơ sở.

 

 

Đồng chí Lê Đăng Tâm- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đăng Tâm- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định, những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Sông Lô đạt được có sự đóng góp quan trọng của hệ thống dân vận các cấp. Hệ thống dân vận của huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt để vận động nhân dân đồng thuận, tích cực ủng hộ các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà hệ thống dân vận đã đạt được trong năm 2020; đồng chí mong muốn: Trong thời gian tới, hệ thống Dân vận các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, phát sinh trong nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy Đảng về công tác dân vận; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…Tăng cường đổi mới, nêu gương, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII), chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng thực chất, hiệu quả; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

 

 

 

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

 

Tại hội nghị, có 18 tập thể, 17 cá nhân được nhận giấy khen của Huyện ủy Sông Lô vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020./.

Lệ Quyên - Hà Minh

 

Ngày đăng: 21/01/2021