Thời sự tổng hợp

Phòng Tư pháp huyện Sông Lô nâng cao chất lượng tuyên truyền, cải cách tư pháp trên địa bàn huyện

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Tư pháp Sông Lô đã thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực Tư pháp, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 

Cán bộ Phòng Tư pháp trao đổi chuyên môn nghiệp vụ

 

Thực hiện tốt mục tiêu "hướng mạnh về cơ sở", Phòng Tư pháp huyện thường xuyên liên hệ với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn để nắm tình hình triển khai kết quả thực hiện công tác tư pháp ở cơ sở, qua đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh thực hiện tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong thanh, thiếu niên. Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, có ý nghĩa thiết thực đối với người dân như: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai… đến đông đảo nhân dân thông qua các hình thức như: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh các cấp, lồng ghép qua các hội nghị giao ban, các buổi sinh hoạt cộng đồng và cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật. Từ đầu năm đến nay, phòng Tư pháp huyện Sông Lô đã tổ chức 17 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2020 tại 17 xã, thị trấn cho hơn 2.500 lượt người tham dự. Đối tượng tham gia là Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; Trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể, cán bộ chuyên môn cấp xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ liên gia, Tổ trưởng tổ Dân vận, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Bí thư chi đoàn, các thành viên tổ hòa giải ở cơ sở và Nhân dân của địa phương với chủ đề Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật về xử lý vi phạm hành chính, Luật về phòng chống tội phạm, Luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, Luật về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp huyện còn tăng cường chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ tư pháp, phục vụ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, như duy trì thường xuyên việc chứng thực theo cơ chế “một cửa”, đã chứng thực bản sao từ bản chính với số lượng trên  578 việc; chứng thực chữ ký người dịch 01 việc; hướng dẫn những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác hộ tịch và công tác chứng thực ở cơ sở. Cấp trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch cho 178 trường hợp. Đăng ký kết hôn yếu tố nước ngoài đối với 01 trường hợp. Đăng ký khai sinh yếu tố nước ngoài 02 trường hợp. ..

Phòng Tư pháp huyện còn làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về công tác thi hành pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong quản lý xã hội; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp, Phòng Tư pháp đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trọng tâm là cải cách thể chế trong lĩnh vực quản lý của các hoạt động tư pháp, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, rà soát thủ tục hành chính, củng cố tổ chức bộ máy, tư pháp các xã, thị trấn, cải tiến lề lối làm việc trong các hoạt động tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, góp phần từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

Có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, nhất trí trong cơ quan, trong mỗi cán bộ, công chức Tư pháp các cấp. Để góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, phòng Tư pháp huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động; mỗi cán bộ, công chức, viên chức; quyết tâm làm tốt công tác quản lý Nhà nước, tuyên truyền, vận động có chiều sâu và có tính thuyết phục nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật./.

Ngọc Yến – Thu Hà

Ngày đăng: 19/01/2021