Tin Văn hóa xã hội

Hiệu quả từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Sông Lô

Nhận thức vai trò quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thời gian qua, huyện Sông Lô đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự xã hội trên địa bàn.

 

 

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì và thực hiện có hiệu quả, bằng nhiều hình thức phong phú, huyện Sông Lô đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu. Nội dung tuyên truyền thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng đối tượng và tập trung hướng về cơ sở, vùng nông thôn, nơi dễ nảy sinh những mâu thuẫn, phức tạp về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: Tuyên truyền miệng, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, biểu diễn văn nghệ, hệ thống panô, áp phích, qua khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật cơ sở, các buổi tọa đàm, tuyên truyền lưu động, sinh hoạt chi bộ, chi hội... góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức thực thi pháp luật của người dân.

Bằng việc chú trọng công tác tuyền truyền phổ biến giáo dục, pháp luật rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong năm 2020, huyện Sông Lô đã tổ chức 17 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại 17 xã, thị trấn, cho các đối tượng là Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; Trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể, cán bộ chuyên môn cấp xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ liên gia, Tổ trưởng tổ Dân vận, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Bí thư chi đoàn, các thành viên tổ hòa giải ở cơ sở và Nhân dân của địa phương với chủ đề Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng chống tội phạm, Luật hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, Luật phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở với hơn 2.500 lượt người tham dự.

Theo Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 25/5/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Sông Lô phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, huyện đã tổ chức 05 lớp tập huấn kiến thức pháp luật tại các xã: Bạch Lưu, Như Thụy, Yên Thạch, Đôn Nhân, Lãng Công cho các đối tượng là người Dân tộc thiểu số, người nghèo... với chủ đề về: Phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; Luật hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; Luật xử lý vi phạm hành chính cho gần 800 lượt người tham dự.

Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã mang lại hiệu quả thiết thực thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức hội nghị, hội thảo, sinh hoạt ngày Pháp luật; thông qua hòa giải cơ sở, qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý, xét xử lưu động... Nội dung tuyên truyền, phổ biến bám sát tình hình thực tiễn của từng địa phương, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhất là các địa phương có đất bị thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng...

Nhằm nâng cao hiệu quả và chiều sâu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hàng năm huyện Sông Lô đã cử Báo cáo viên tham dự các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, tăng cường đăng tải tin, bài trên trang “Hỏi đáp pháp luật”, đăng trên Bản tin sinh hoạt chi bộ của huyện, cấp phát cho 45 Chi, Đảng bộ trực thuộc và 17 Đảng bộ xã, thị trấn với 239 chi bộ dưới cơ sở, đăng tải trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện và Đài phát thanh huyện.

UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, có ý nghĩa thiết thực đối với người dân như: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Luật hòa giải cơ sở, Luật bảo vệ môi trường… đến đông đảo nhân dân. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện dưới các hình thức như tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn và lồng ghép qua các hội nghị giao ban, các buổi sinh hoạt cộng đồng và cấp phát tài liệu, tờ rơi... Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện hàng chục lượt tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện

Có được kết quả trên là nhờ huyện Sông Lô đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó cán bộ và các tầng lớp nhân dân được tìm hiểu và hiểu biết về pháp luật nói chung, các văn bản pháp luật chuyên ngành nói riêng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Thông qua công tác này, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân có chuyển biến mạnh mẽ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Ngọc Yến – Thu Hà

Ngày đăng: 14/01/2021