An ninh quốc phòng

Ban chỉ huy quân sự huyện Sông Lô Phát động đợt thi đua cao điểm “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”


 
(BCH quận sự huyện thực hiện baỏ dưỡng VKTB)

 Tại Lễ phát động, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác định nội dung đợt thi đua tập trung vào 4 nội dung chính: Xây dựng ý chí trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Từng cơ quan, đơn vị cụ thể hóa những nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình. Kết hợp chặt chẽ giữa đợt thi đua cao điểm với phong trào thi đua năm 2014 và phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng, tạo sự phát triển đồng bộ, liên tục, rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực…

     Trong 70 ngày (từ ngày 13-10 đến ngày 22-12-2014), các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm là: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức cách mạng, truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, có ý chí và quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác của các ngành, địa phương, đơn vị. Tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa…

      Để thực hiện tốt các nội dung thi đua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm; đưa vào nghị quyết và sinh hoạt hàng tháng của cấp uỷ, chi bộ. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, gắn với vận dụng sát thực tế đặc điểm, tình hình nhiệm vụ đơn vị.

Trên cơ sở nội dung, chỉ tiêu thi đua, các đơn vị trực thuộc của Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã ký cam kết giao ước thi đua.

 

Bích Ngọc – Kim Thoa

 

 

                     

 

 

 

Ngày đăng: 30/10/2014