An ninh quốc phòng

Cao Phong làm tốt công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên

Những năm qua, Ban chỉ huy quân sự xã Cao Phong đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng dự bị động viên của xã, tạo được những chuyển biến quan trọng.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên trong bảo đảm sẵn sàng cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương, nên những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả xây dựng lực lượng dự bị động viên của xã, tạo được những chuyển biến quan trọng. Đảng ủy xã Cao Phong đã thường xuyên quán triệt tới các chi, đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn dân cư cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; đồng thời, ban hành các văn bản, chỉ thị, nghị quyết về quân sự - quốc phòng địa phương. UBND xã đã thực hiện chi trả chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ theo đúng quy định, đặc biệt quan tâm đối với quân dự bị. 

Đối với công tác quản lý nguồn dự bị động viên ở xã Cao Phong được triển khai chặt chẽ, tỷ mỷ theo đúng hướng dẫn. Điều tra lập phiếu nắm chắc chuyên nghiệp quân sự, qua các đợt phúc tra, đăng ký thường xuyên nắm chắc di biến động, sổ sách quản lý được lập và thống nhất với các thôn dân cư. Vì vậy, xã Cao Phong đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện, vững chắc và hiệu quả công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên. Hiện nay, số quân nhân dự bị xã Cao Phong là 389 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí sỹ quan, 174 đồng chí dân quân dự bị hạng 1; 215 đồng chí dự bị hạng 2; 5 nữ chuyên môn kỹ thuật.

Năm 2020, xã Cao Phong tổ chức phúc tra quân nhân dự bị tham gia huấn luyện tại trung đoàn 834 là 30 đồng chí, trong đó có 05 đồng chí sĩ quan, 25 đồng chí hạ sỹ quan. Qua phúc tra, 100% đồng chí có đủ phẩm chất chính trị, năng lực công tác đủ điều kiện động viên huấn luyện năm 2020. Với 30 đồng chí có đủ điều kiện trên, xã Cao Phong đã huy động 26 quân nhân dự bị tham gia huấn luyện tại Trung đoàn, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Cùng với đó, BCHQS xã Cao Phong còn thực hiện kế hoạch chi trả phụ cấp trách nhiệm cho sỹ quan dự bị và cán bộ khung B giữ chức vụ chỉ huy đơn vị quý 1, quý 2, quý 3 năm 2020 đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, xã Cao Phong cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức trong công tác xây dựng nguồn dự bị động viên ở cơ sở và huy động lực lượng dự bị động viên khi có lệnh của cấp trên như: Việc huy động nguồn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng trong độ tuổi lao động đi làm ăn ở xa, công tác giải quyết việc làm cho đối tượng là quân nhân dự bị, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương còn hạn chế; việc hỗ trợ các đồng chí tham gia tập huấn, huấn luyện chưa đáp ứng được nhu cầu.

Để tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời làm tốt công tác xây dựng nguồn dự bị động viên ở cơ sở và huy động lực lượng dự bị động viên khi có lệnh của cấp trên, trong thời gian tới, xã Cao Phong xác định cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm sẵn sàng động viên thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã xác định sẽ tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền; năng lực, trách nhiệm của chỉ huy, cơ quan tham mưu các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên; tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lực lượng dự bị động viên. Căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, đạt hiệu quả. Huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của toàn dân chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng và chất lượng, thực sự là lực lượng chiến lược hùng hậu của khu vực phòng thủ địa phương. Đồng thời, xã Cao Phong sẽ tập trung tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dự bị động viên. Đây là khâu then chốt, quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên, đảm bảo khả năng động viên nhanh và sẵn sàng chiến đấu được ngay trong mọi tình huống.

Lực lượng dự bị động viên “vừa là quân, vừa là dân”, vừa tham gia lao động sản xuất ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, Cao Phong xác định cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, ban, ngành, các địa phương nhận nguồn để bảo đảm chất lượng huấn luyện, động viên thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng dự bị động viên, bảo đảm cho lực lượng dự bị động viên của xã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới./.

Hà Minh

 

Ngày đăng: 30/11/2020