Tin Văn hóa xã hội

20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hải Lựu – Góp phần bồi đắp thêm truyền thống văn hóa quê hương

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Đây là điều đã được Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh và do đó, 2 thập kỷ thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), có thể xem là một bước khẳng định vị thế, vai trò của văn hóa. Đồng thời, thổi một “làn gió mới” vào đời sống văn hóa – xã hội, cũng như góp phần “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Qua 20 năm triển khai, thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn xã Hải Lựu đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân đón nhận và tự giác thực hiện, ngày càng phát triển sâu rộng và khơi dậy được nhiều giá trị nhân văn trong cộng đồng. Những thành tựu đạt được sau 20 năm thực hiện Phong trào là “cái gốc” vững chắc góp phần bồi đắp thêm truyền thống văn hóa của quê hương.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục văn hóa, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” , nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa trên địa bàn được nâng lên. Phong trào “TDDKXDĐSVH”  với 5 nội dung và 7 phong trào được cụ thể hoá đã thu hút đại bộ phận các tầng lớp nhân dân ở các địa phương tham gia,  thể hiện tính toàn dân, toàn diện với chất lượng ngày càng cao, bao quát các lĩnh vực đời sống xã hội. 

 

 

Phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn phát triển mạnh mẽ

 

Phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo được các ngành từ xã đến thôn đẩy mạnh và phối hợp thực hiện có hiệu quả. Hội Nông dân phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 23,8 tỉ đồng cho hội viên vay; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đã giải ngân cho hội viên nông dân vay vốn được trên 2,9 tỉ đồng. Ngoài ra hội còn huy động góp vốn được 857 triệu đồng cho hội viên vay lãi xuất thấp để sản xuất. Hội LHPN xã quản lý tốt các nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, hiện có 8 tổ tiết kiệm vay vốn, với tổng số vốn vay trên 9,8 tỷ đồng cho 351 hộ vay để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó hội còn huy động góp vốn được gần 1 tỷ đồng cho hội viên vay lãi xuất thấp để sản xuất kinh doanh.

Hội Cựu chiến Binh xã Hải Lựu hiện có 3 tổ tiết kiệm vay vốn, tổng số vốn vay 2,7 tỷ đồng; hội còn huy động góp vốn được 560 triệu đồng cho hội viên vay lãi xuất thấp để sản xuất kinh doanh. Đoàn thanh niên hiện có 3 tổ tiết kiệm vay vốn, tổng số vốn vay hơn 2,8 tỷ đồng cho đoàn viên vay làm kinh tế, huy động góp vốn được 350 triệu đồng để xây dựng các công trình thanh niên cho các khu vui chơi giải trí tập luyện thể thao cho thanh thiếu niên.

Tinh thần đoàn kết giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo” đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển toàn diện kinh tế-xã hội của địa phương, động viên ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống của người dân, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay trên địa bàn xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm giảm dần; Năm 2005 tỷ lệ hộ nghèo là 15% đến năm 2010 giảm xuống còn 11,62%, năm 2015 theo chuẩn nghèo đa chiều, toàn xã có 7,24%, đến năm 2019 giảm xuống còn 1,97%.

Trong 20 năm qua, Đảng ủy xã Hải Lựu đã ban hành 2 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới việc tang, lễ hội và mừng thọ. UBND xã đã có nhiều kế hoạch hướng dẫn các thôn, ngành tổ chức thực hiện tốt. Từ năm 2000 đến 2019 trên địa bàn toàn xã có 1.252 đám cưới; Nhìn chung, các đám cưới được diễn ra lành mạnh, tiết kiệm, đúng với quy ước, hương ước, thuần phong mỹ tục của từng dân tộc; Các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan đã dần được xoá bỏ. Đặc biệt ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao; Việc tổ chức ăn uống trong đám cưới ở các khu dân cư được điều chỉnh bằng hương ước, quy ước của khu dân cư và thông qua vai trò của các tổ chức đoàn thể, xã hội nên có nhiều chuyển biến theo hướng đơn giản, tiết kiệm.

Từ năm 2000 đến 2019 trên địa bàn toàn xã các đám tang đều được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương và gia đình, cộng đồng dân cư quan tâm tổ chức chu đáo, có Ban Lễ tang giúp các gia đình lo việc tổ chức tang lễ khi có người thân qua đời, phát huy được truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang được nhân dân chấp hành theo đúng quy định.

Từ năm 2002 được sự quan tâm giúp đỡ của Huyện ủy, UBND huyện xã Hải Lựu đã khôi phục lại Lễ hội chọi trâu truyền thống sau 47 năm gián đoạn, từ đó đến nay được tổ chức thường lệ vào dịp đầu xuân hằng năm thu hút nhiều du khách trên mọi miền về xem lễ hội. Do vậy việc tổ chức lễ hội đều đảm bảo an toàn, đúng với các văn bản quy định của pháp luật; các nghi lễ diễn ra trong lễ hội đảm bảo đúng theo nghi lễ truyền thống trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Công tác vận động nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Hiện nay trên toàn xã có 10 Tổ an ninh nhân dân, 10 Tổ hòa giải, 10 Đội Thanh niên xung kích; Duy trì mô hình hoạt động thôn lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

Việc thực hiện hương ước, quy ước của thôn dân cư trong 20 năm qua luôn được Cấp ủy, chính quyền chỉ đạo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đem lại những kết quả thiết thực đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, góp phần đưa pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống. Hằng năm, vào ngày 18/11 các thôn tiến hành xem xét, đánh giá việc thực hiện hương ước, quy ước của nhân dân, kịp thời biểu dương những gia đình, cá nhân gương mẫu thực hiện.

UBND xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng môi trường văn hóa bằng nhiều nội dung, hình thức khác nhau. Trên địa bàn xã Hải Lựu đã thành lập 76 tổ tự quản về quản lý vệ sinh, an toàn giao thông, Hội Cựu Chiến binh thành lập được 10 tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư; Hiện nay 100% các thôn dân cư xây dựng được mô hình tự quản; Xây dựng 10 mô hình tự quản bảo vệ ANTQ, 02 mô hình tự quản bảo đảm ATGT khu dân cư, 02 khu vực có hòm thư tố giác tội phạm, các mô hình hoạt động có hiệu quả. Hội Liên hiệp phụ nữ xã chỉ đạo mô hình “Con đường hoa”, làm điểm tại thôn Làng Len và nhân rộng ra các thôn trong xã.

Từ năm 2005 đến 2010 xã Hải Lựu đã xây dựng được 19/19 nhà văn hóa thôn, năm 2014 xây dựng nhà văn hóa xã và trung tâm thể thao. Đài truyền thanh của xã hiện hoạt động ổn định phát trên hệ thống FM tới  thôn dân cư.

Kết quả trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” chính là nền tảng để xây dựng gương người tốt, việc tốt. Ban Chỉ đạo của xã đã cụ thể hoá từng tiêu chí cụ thể về gương người tốt, việc tốt trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Sau 20 năm tổ chức thực hiện đã có hơn 350 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trở thành gương người tốt, việc tốt.

Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Công tác bình xét, công nhận và khen thưởng Gia đình văn hóa hàng năm đã tạo nên khí thế thi đua trong cộng đồng dân cư. Trong 20 năm thực hiện phong trào, đã có hơn 24.000 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (năm 2000 đạt 73,8%; đến năm 2020 đạt trên 90%).

 

 

UBND xã trao giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai từ năm 2011, hướng đến việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH và giảm nghèo bền vững. Trong quá trình triển khai, MTTQ xã đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động đến các cơ sở thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tổng nguồn lực huy động giai đoạn 2010-2019 gần 400 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp hơn 237 tỷ đồng. Từ năm 2015 xã Hải Lựu, được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Ban, ngành, đoàn thể quan tâm. Tổng kinh phí đã thực hiện trong 05 năm (2011-2015) trên 4,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 561 triệu đồng.

Phong trào thể thao quần chúng phát triển sâu rộng đối với tất cả các đối tượng trên địa bàn toàn xã, với mọi lứa tuổi, đa dạng các loại hình tập luyện, thành lập Câu lạc bộ TDTT như: câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, các điểm tập luyện TDTT trong các cơ quan, đơn vị trường học, khu dân cư. Tỷ lệ người tập TDTT thường xuyên toàn xã có sự tăng dần năm sau cao hơn năm trước đến nay trở thành hoạt động thường xuyên của đa số nhân dân.

 Có thể nói, qua 20 năm triển khai thực hiện Phong trào “TDDKXDĐSVH”  đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đáng kể tạo nên một diện mạo Hải Lựu ngày càng khang trang, hiện đại, văn minh như ngày nay. Đồng thời, kết quả của Phong trào đã có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cải thiện đời sống cộng đồng dân cư; gắn liền với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, cộng đồng dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội… Qua đó, đã phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, giúp nhau làm kinh tế gia đình, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. Các chương trình, kế hoạch kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm của xã tiếp tục được lồng ghép vào các nội dung chính của Phong trào và được triển khai vận động thực hiện đến tận cơ sở và là động lực thúc đẩy để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm của địa phương. 

Những thành tựu Hải Lựu đạt được trong Phong trào “TDDKXDĐSVH”  là minh chứng phản ánh rõ nét nhất nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã Hải Lựu. Cách triển khai bài bản, bền bỉ, linh hoạt, mang tính đặc thù của địa phương là “cái gốc” vững chắc cho việc xây dựng, bồi đắp, giáo dục và phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 24/11/2020