Tin Văn hóa xã hội

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn huyện Sông Lô

Cùng với sự phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc, Sông Lô hiện nay đang bước vào công cuộc đổi mới với những chính sách hội nhập và mở cửa nhằm thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong những năm qua, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện Sông Lô đã và đang phát triển với nhiều loại hình hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc trong huyện. Trong đó hoạt động kinh doanh karaoke là loại hình hoạt động văn hóa dịch vụ vui chơi giải trí, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện. Đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Để quản lý chặt chẽ và hạn chế các vi phạm của loại hình kinh doanh dịch vụ nêu trên và từng bước quản lý các hoạt động văn hóa - dịch vụ văn hóa theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và các quy định pháp luật khác liên quan

Hiện nay trên địa bàn huyện Sông Lô có 59 cơ sở dịch vụ văn hóa công cộng gồm 34 hộ kinh doanh hoạt động karaoke, 9 hộ kinh doanh hoạt động trò chơi điện tử, 2 cơ sở dịch vụ thể thao bể bơi và 14 cơ sở dịch vụ lưu trú. Nhìn chung các cơ sở kinh doanh đều được đầu tư xây dựng đảm bảo diện tích, trang thiết bị, âm thanh, màn hình, ánh sáng đẹp, hiện đại, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy. Các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật và quy định của địa phương, thực hiện chính sách thuế và sử dụng lao động, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội và các quy định khác của địa phương theo hương ước, quy ước. Quy mô hoạt động của các điểm kinh doanh karaoke trên địa bàn huyện Sông Lô phần lớn thuộc loại vừa và nhỏ, mang tính kinh doanh thuộc hộ gia đình, cá thể là chủ yếu, do vậy các hộ kinh doanh chủ yếu có từ một đến ba phòng phục vụ được khoảng 06 đến 10 khách tại mỗi thời điểm, nhiều nhất là 6 phòng phục vụ được vài chục khách tại mỗi thời điểm. Diện tích của các phòng tối thiểu 20m2 và tối đa gần 40m2. Các phòng đều được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, đạt chuẩn đảm bảo đúng quy định về tiếng ồn. Trong thời gian gần đây hoạt động karaoke đã có bước phát triển, dần hình thành các cơ sở hoạt động có tính tập trung, chuyên nghiệp.

Nhìn chung các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện Sông Lô  chấp hành tốt các quy định của pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn tổ chức hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nói chung, kinh doanh karaoke nói riêng, thực hiện tốt chính sách thuế, sử dụng lao động, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội. Theo đó hàng năm giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về kinh doanh các dịch vụ văn hóa kết hợp với kiểm tra liên ngành các cơ sở kinh doanh hàng năm, góp phần tạo sự chuyển biến trong việc chấp hành pháp luật của nhân dân trong tham gia kinh doanh dịch vụ văn hóa. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ huyện tới cơ sở, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa được tập huấn hàng năm. Việc tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động văn hóa được phát thường xuyên trên Đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh xã, thôn, tổ dân phố và đăng tài thường xuyên trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện Sông Lô, tuyên truyền thông qua sinh hoạt hội họp của đoàn thể chính trị xã hội, các tổ dân phố, thôn dân cư ...

Tổ chức tiến hành thẩm định các tiêu chuẩn, điều kiện cấp giấy chứng nhận tạm thời hoạt động trò chơi điện tử, cấp phép hoạt động lưu trú và cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke theo chế độ “một cửa” đúng quy định hiện hành.

Tuy nhiên đầu năm 2020, do diễn biến của dịch Covid-19 nên việc kinh doanh hoạt động karaoke trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, một số cơ sở kinh doanh đã đóng cửa không hoạt động tiếp mà chuyển sang kinh doanh loại hình khác...

Để quản lý tốt loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện này, trong thời gian tới đòi hỏi các cấp, các ngành và các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cơ sở trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Chú trọng và tạo điều kiện nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn, gắn quản lý dịch vụ văn hóa với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để nhân dân tư giác, nghiêm túc thực hiện nếp sống văn hóa góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Ngọc Yến – Thu Hà

 

Ngày đăng: 24/11/2020