Tin Văn hóa xã hội

MTTQ huyện Sông Lô phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận các cấp trong huyện Sông Lô đã triển khai toàn diện và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 

Hội nghị đối thoại với người dân thôn Minh Khai, xã Yên Thạch

 

 

Trong năm qua, MTTQ các cấp huyện Sông Lô đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và tập hợp ý kiến nguyện vọng, hiến kế của nhân dân, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp gắn với việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, tích cực đề xuất với cấp uỷ, chính quyền xây dựng bổ sung các cơ chế, chính sách chăm lo lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. MTTQ huyện đã duy trì báo cáo phản ánh tình hình nhân dân 3 tháng một lần với Đảng, Nhà nước, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, MTTQ huyện Sông Lô phối hợp với UBND các cấp tổ chức 276 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp, có trên 4.870 lượt cử tri tham dự, có 576 lượt ý kiến tham gia đóng góp, các ý kiến tập trung về sản xuất nông nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường, giao thông xây dựng. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện, xã đã được lãnh đạo UBND các cấp giải trình và tiếp thu, còn một số ý kiến đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng liên quan cấp trên, MTTQ huyện tổng hợp đề nghị các cấp xem xét giải quyết.

Công tác giám sát luôn được MTTQ quan tâm thực hiện, phối hợp với Thường trực, các Ban của HĐND huyện giám sát 16 cuộc về thực hiện các khoản thu, chi của các nhà trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện, hoạt động và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại các trạm Y tế xã, thị trấn....;phối hợp với UBND huyện kiểm tra giám sát việc xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các xã, thị trấn; kiểm tra công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, bình xét gia đình, khu dân cư văn hóa…; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức 05 cuộc giám sát xử lý tin báo và tố giác tội phạm, giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Sông Lô; việc thực hiện thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án; Phối hợp với Phòng Lao động TB&Xã hội huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42-NQ/CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.            

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã triển khai xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ huyện, thực hiện công tác giám sát của Mặt trận năm 2020: MTTQ huyện xây dựng Kế hoạch về giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ - HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Hướng dẫn MTTQ cơ sở lựa chọn các nội dung, hình thức giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Phối hợp tham gia giám sát với HĐND các cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện.  

Uỷ ban MTTQ huyện thực hiện tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện theo định kỳ và thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc các vụ việc được giao; duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân theo quy định của pháp luật; tham gia hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền dân chủ của mình. 

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn, các Tổ hòa giải cơ sở và các Ban giám sát đầu tư cộng đồng; phối hợp với chính quyền tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và đề nghị của công dân theo quy định, từ đó hạn chế đơn thư KNTC vượt cấp.

MTTQ các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, hoạt động của Ban Giám sát đầu tư, phối hợp giám sát công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình…đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác hoà giải các mâu thuẫn trên địa bàn khu dân cư.  

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến các xã, thị trấn tích cực tổ chức các hội nghị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động hoà giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tổ chức các cuộc giám sát tại cơ sở. Chế độ thông tin báo cáo giữa MTTQ với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp và MTTQ cấp trên trực tiếp đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định; kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân được các cấp chính quyền tạo điều kiện và chi trả theo đúng quy định.

Với những kết quả đạt được trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Mặt trận các cấp huyện Sông Lô đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị, là cầu nối gần nhất giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 24/11/2020