Tin Văn hóa xã hội

Sông Lô: Hiệu quả từ việc bình xét gia đình văn hóa

Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  (TDĐKXDĐSVH) do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” phát động, Huyện Sông Lô đã vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí thi đua, các danh hiệu văn hóa, trong đó chú trọng đến việc đăng ký và bình xét gia đình văn hóa, đã góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu dân sinh, dân trí và dân chủ ở từng khu dân cư, góp phần chung tay xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa văn minh, giàu đẹp.

Việc bình xét GĐVH đã trở thành một trong những nội dung quan trọng hàng năm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong huyện và trở thành phong trào thi đua toàn diện, sâu rộng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của nhân dân về xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. Phong trào xây dựng GĐVH đã thật sự làm thay đổi cuộc sống người dân, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, hương ước thôn xóm được thực hiện nghiêm túc, tệ nạn xã hội ngày càng giảm. Mô hình làm kinh tế giỏi xuất hiện ngày càng nhiều, các gia đình quan tâm đến việc tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nuôi dạy con tốt hơn. Vì vậy, chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, thể hiện qua kết quả bình xét gia đình văn hóa. Nhân dân trên địa bàn luôn tích cực hưởng ứng đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt tỷ lệ rất cao từ 95% trở lên.

Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” của huyện sông Lô đã hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận cùng với khu dân cư xây dựng quy chế phối hợp trong việc tổ chức đăng ký gia đình văn hóa thông qua việc tổ chức họp nhân dân từng thôn, tổ dân phố triển khai sâu rộng mục đích và ý nghĩa cũng như các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa; Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. Gia đình biết tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả. Các thành viên trong một gia đình văn hóa không chỉ mải mê làm giàu, mà còn biết nuôi dưỡng tâm hồn, không ngừng bồi đắp nếp sống văn minh, lối sống văn hóa được thể hiện thông qua những việc nhỏ hằng ngày như: không vứt rác bừa bãi làm ảnh hưởng môi trường; không đổ nước thải ra đường đi; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh sạch sẽ trong các quán ăn, quán giải khát, ý thức bảo vệ của công...

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của người dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Sông Lô đã đạt được kết quả đáng khích lệ: Tỷ lệ gia đình văn hóa trung bình hàng năm đạt 87,4%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố văn  hóa trung bình hàng năm đạt 93%.

Để công tác bình xét danh hiệu văn hóa đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Huyện Sông Lô đã đưa ra một số giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Duy trì và phát triển phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng, bảo tồn các loại hình sinh hoạt văn nghệ truyền thống của địa phương. Xây dựng thôn dân cư, tổ dân phố văn hóa bền vững, bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng địa phương, khu dân cư ổn định về chính trị, dân chủ, hòa thuận, nhân ái và có môi trường xanh, sạch đẹp….

Việc thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa đã và đang được các địa phương quan tâm đẩy mạnh từ cơ sở, duy trì thường xuyên qua các năm. Việc bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa cho các gia đình, được tiến hành chặt chẽ, sâu sát theo hướng nâng cao chất lượng, đồng thời công tác tuyên truyền cũng cần liên tục đẩy mạnh để từ mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình nhận thức được ý nghĩa của phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, bắt đầu ngay từ những hành động nhỏ mà thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Thu Hà - Ngọc Yến

 

Ngày đăng: 09/11/2020