Tin Văn hóa xã hội

Huyện Sông Lô nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa

Thi đua xây dựng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa đã được duy trì sôi nổi nhiều năm qua ở khắp các địa phương trên địa bàn huyện Sông Lô, góp phần không nhỏ trong hình thành nếp sống văn minh, động viên cộng đồng tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc tổ chức thi đua, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa cho các gia đình, khu dân cư trên địa bàn huyện những năm qua luôn được tiến hành chặt chẽ theo quy định tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.Các tiêu chí bình xét được nêu rõ: Gia đình văn hóa phải gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua nơi cư trú; hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; lao động, học tập đạt năng suất, chất lượng hiệu quả. Khu dân cư văn hóa có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; môi trường cảnh quan sạch đẹp; người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng...

Để việc thực hiện các tiêu chí này trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp của từng thôn, bản, khu phố, giải pháp của nhiều địa phương là tiến hành tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở, các hội đoàn thể, tổ dân cư; đưa vào các quy ước, hương ước chung. Đặc biệt là thông qua hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở để xây dựng thành các phong trào thi đua sôi nổi, phù hợp với từng vùng miền, từng đối tượng đoàn viên, hội viên.

Việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa ở xã Đôn Nhân từ nhiều năm qua luôn là một nội dung quan trọng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Từ đó, các cán bộ, đảng viên được xác định là nòng cốt, gương mẫu thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác xây dựng “Gia đình văn hóa” trên địa bàn xã đã được triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định từ việc tổ chức đăng ký đến việc bình xét, công nhận và cấp giấy công nhận cho các hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Năm 2000 có 368 hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH đạt 29,2%; năm 2010 có 925 hộ, đạt 68,7%; đến năm 2019 có 1225 hộ, đạt 85,3%. Nhiều hộ gia đình được UBND tỉnh công nhận là hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi, tuyên truyền mà việc phấn đấu đạt danh hiệu “văn hóa” được cụ thể hóa thành từng phần việc, nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng thôn NTM, giữ gìn vệ sinh công cộng, tự quản về an ninh trật tự nơi cư trú, hình thành các câu lạc bộ luyện tập thể thao, văn nghệ...

Huyện Sông Lô đã chỉ đạo và hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng quy ước, hương ước tập trung vào xây dựng NTM và đô thị văn minh, xây dựng nếp sống văn hóa. Nhờ đó, việc thi đua, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa cho các gia đình, khu dân cư trên địa bàn huyện được thuận lợi, bám sát Nghị định 122/2018/NĐ-CP, tạo sự hưởng ứng và tích cực tham gia của đông đảo nhân dân. Đến nay, trên địa bàn huyện phong trào đã phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng, kết quả, tỷ lệ gia đình văn hóa trung bình hàng năm đạt 87,4%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố văn hóa trung bình hàng năm đạt 93%, phấn đấu năm 2020 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 91% và trên 95% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.

Việc thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa đã và đang được các địa phương quan tâm đẩy mạnh từ cơ sở, duy trì thường xuyên qua các năm. Tuy nhiên, để phong trào đạt được mục tiêu đề ra thì việc triển khai thực hiện phải luôn đảm bảo thực chất, tránh tình trạng trao danh hiệu đại trà, chạy theo thành tích, bởi vì nếu coi nhẹ quy trình, gia đình nào cũng có thể được biểu dương dù không hề nỗ lực thi đua... thì danh hiệu không có giá trị tôn vinh, mất đi hiệu quả khuyến khích phong trào sôi nổi. Thậm chí có thể gây suy giảm niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân, tạo sự thờ ơ trong thực hiện các phong trào, chủ trương khác.

Do đó, việc bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa cho các gia đình, khu dân cư phải được tiến hành chặt chẽ, sâu sát theo hướng cần chất lượng thay vì chạy theo số lượng. Đồng thời công tác tuyên truyền cũng cần liên tục đẩy mạnh để từ mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình nhận thức được ý nghĩa của phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, bắt đầu ngay từ những hành động nhỏ mà thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Thu Hà- Ngọc Yến 

Ngày đăng: 08/11/2020