Tin Văn hóa xã hội

MTTQ xã Đồng Thịnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Đồng Thịnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

 

MTTQ thôn Tiến Bộ tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng đến cơ sở, địa bàn khu dân cư. Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh xã, các cuộc họp thôn, chi tổ hội... tuyên truyền các chủ trương, chính sách, phản ánh tình hình phong trào XDNTM, giới thiệu những điển hình tiên tiến, mô hình mới về XDNTM trên địa bàn xã. Ủy ban MTTQ xã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM huyện Sông Lô hàng năm tổ chức lớp tập huấn về kiến thức XDNTM cho hàng trăm lượt người.

Để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện các chính sách mới về phát triển kinh tế, dồn điền, đổi thửa xây dựng những cánh đồng mẫu lớn đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nâng cao năng suất lao động, xây dựng trang trại, gia trại, vườn cây, ao cá; thông tin chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giới thiệu các điển hình tiên tiến, trong sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ, tạo vốn cho hội viên, đoàn viên nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Ủy ban MTTQ đã phối hợp với các ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác, tín chấp, tạo điều kiện cho các đoàn viên, hội viên nghèo, cận nghèo, các hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển và các đối tượng chính sách khác vay vốn sản xuất với số tiền hơn 30,9 tỷ đồng. Mở các lớp đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, giải quyết việc làm mới cho hàng trăm người.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, qua đó, đã vận động được nguồn lực xã hội to lớn giúp nhau vượt qua khó khăn, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Trong năm 2020, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động bước đầu được trên 19 triệu đồng.

Cùng với các hoạt động trên, MTTQ xã Đồng Thịnh đã tập trung xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình giảm nghèo ở khu dân cư thông qua các hoạt động của các hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Nông dân, Cựu chiến binh... giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và tổ chức triển khai dự án chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ nghèo.

Đặc biệt năm 2020, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, MTTQ các cấp trong xã đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, người con quê hương trong và ngoài nước tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 46 triệu đồng.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, đến nay, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở xã Đồng Thịnh ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề Nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện thực tế và thế mạnh của địa phương. Thông qua các hoạt động của cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Do đó, năm 2020 tỷ lệ đạt gia đình văn hóa của xã đạt 2.276/2.520 = 90%, tỷ lệ thôn văn hóa đạt 85%, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, cơ quan đơn vị xã đều đạt chuẩn văn hóa năm 2020.

Những kết quả của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sẽ là động lực để tiếp tục vận động Nhân dân trên địa bàn xã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đồng Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025./.

Ngọc Yến – Hà Minh

Ngày đăng: 08/11/2020