Tin Văn hóa xã hội

Đôn Nhân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020

Đôn Nhân là xã miền núi của huyện Sông Lô, với diện tích đất tự nhiên 792,5 ha, dân số có trên 1.400 hộ với 5.668 nhân khẩu được phân bố tại 9 thôn dân cư. Đảng bộ có 294 đảng viên và 13 chi bộ trực thuộc.

Là xã miền núi, nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, đồng ruộng bậc thang, xen canh, xen cư, cơ sở vật chất kỹ thuật còn hạn chế, trình độ dân trí không đồng đều gây ảnh hưởng đến việc chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tuy nhiên, với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã cùng với sự đồng thuận của nhân dân đã phát huy được khối đại đoàn kết trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với sự phát triển chung của huyện Sông Lô, diện mạo xã Đôn Nhân trong những năm qua đã có nhiều đổi mới khởi sắc; kinh tế phát triển theo hướng tích cực; đời sống của Nhân dân trên địa bàn xã có nhiều bước phát triển, mức hưởng thụ về văn hóa, tinh thần ngày càng được nâng lên; các thiết chế văn hóa ngày càng được quan tâm đầu tư cả về số lượng và chất lượng.

Qua 20 năm thực hiện, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa  giai đoạn 2000 - 2020, trên địa bàn xã Đôn Nhân đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phong trào đã thấm sâu vào trong nhận thức và hành động, trở thành nhu cầu tự thân của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân. Việc cụ thể hóa các nội dung trong Phong trào đã trở thành “dòng chảy chủ đạo”, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi khu dân cư để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, làm phong phú thêm đời sống văn hóa cơ sở. Những kết quả của Phong trào là những minh chứng sinh động, thể hiện đầy tính thuyết phục và tầm quan trọng mà phong trào đem lại, đã góp phần định hướng và xây dựng tư tưởng, nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp trong nhân dân, tiếp tục khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tính nhân văn, tinh thần đoàn kết cộng đồng, thương người như thể thương thân, đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”…tiếp tục được thắp sáng.  Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng được nhân dân hưởng ứng, nhận thức về loại bỏ các yếu tố tâm linh lạc hậu, các hủ tục mê tín, dị đoan dần được thay đổi tích cực.

Trong 20 năm qua, tổng thu nhập bình quân đầu người/năm tăng cao, năm 2000 từ 11 triệu đồng/người/năm, đến năm 2015 tăng lên 26 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 tăng lên 30 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2000 tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 16,4% tổng số hộ trên địa bàn xã, đến năm 2019 giảm xuống còn 1,6%. Công tác xây dựng “Gia đình văn hóa” trên địa bàn xã đã được triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định từ việc tổ chức đăng ký đến việc bình xét, công nhận và cấp giấy công nhận cho các hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Năm 2000 có 368 hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH đạt 29,2%; năm 2010 có 925 hộ, đạt 68,7%; đến năm 2019 có 1225 hộ, đạt 85,3%. Nhiều hộ gia đình được UBND tỉnh công nhận là hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc như: hộ ông Nguyễn Thanh Chi (năm 2016); hộ ông Hoàng Văn Sách, thôn Tân Lập (năm 2015).

Xuất phát từ tính toàn dân, toàn diện mà Phong trào đem lại, đã huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng xã hội và đông đảo người dân tham gia xây dựng và phát triển văn hóa nói chung, Phong trào nói riêng. Qua triển khai thực hiện Phong trào, đa số đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ về một số vấn đề xã hội và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức thực hiện phong trào, nhân dân có nhận thức rõ về giá trị văn hóa trong việc phối hợp với cán bộ và chính quyền bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cơ sở; hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng ngày càng phát triển; mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân ngày càng cao.

Cụ thể có nhiều tấm gương tiêu biểu điển hình trong Phong trào trên địa bàn xã qua 20 năm thực hiện như: Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Chuyền, thôn Hòa Bình đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng Nông thôn mới được huyện khen thưởng. Hộ gia đình bà Lỗ Thị Phố thôn Hòa Bình được tỉnh tặng Bằng khen hộ tiêu biểu trong làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc; Hộ ông Nguyễn Văn Cường thôn Trung được Trung ương hội CCB Việt Nam công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi; Chi hội phụ nữ thôn Tân Lập, thôn Thượng được UBND huyện khen thưởng trong thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng chống tệ nạn xã hội; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh....

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, xây dựng Đôn Nhân ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thu Hà

Ngày đăng: 06/11/2020