Tin Văn hóa xã hội

Huyện Sông Lô phát huy vai trò của cán bộ văn hóa cơ sở

Đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa ở địa phương. Nhờ có đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở, hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện Sông Lô ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng Nông thôn mới cùng các chính sách xã hội được triển khai hiệu quả... qua đó, góp phần tạo dựng môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng dân cư, tạo nên sự đa dạng trong việc xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

 

 

Phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện Sông Lô

 

Hiện nay, huyện Sông Lô có 17 cán bộ, công chức làm công tác văn hóa ở các xã, thị trấn. Mặc dù ở một số địa phương cán bộ văn hóa phải kiêm nhiệm, nhưng về cơ bản, đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở đã đáp ứng được yêu cầu của công tác văn hóa tại địa phương. Để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, hàng năm cán bộ Văn hóa xã, thị trấn đều được tham gia các lớp tập huấn của Sở VH-TT&DL, nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bổ sung được những mặt còn hạn chế. Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới cùng các chính sách xã hội được triển khai hiệu quả. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng dân cư, tạo nên sự đa dạng trong việc xây dựng đời sống văn hóa.

Có thể nói, cán bộ công chức văn hóa xã, thị trấn trên địa bàn huyện là lực lượng nắm bắt phần lớn công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở về việc: Xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tổ chức, tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách cho mọi đối tượng, góp phần nâng cao dân trí và đẩy lùi tập quán lạc hậu, tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa cộng đồng. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về văn hóa ở cơ sở được xây dựng hàng năm đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về văn hóa, về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Hằng năm, huyện đều phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông và Sở VH-TT&DL mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa để nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó mỗi cán bộ văn hóa đều phải tự tìm tòi, học hỏi và làm quen với các phong tục, tập quán của địa phương để thuận lợi hơn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Nhờ đó đến nay, hoạt động văn hóa tại cơ sở luôn có những bước phát triển tích cực; người dân chủ động tham gia vào các hoạt động văn hóa cộng đồng; đời sống tinh thần của đồng bào ngày càng khởi sắc .

Trong những năm qua, Phòng Văn hoá- Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng đội văn nghệ và thành lập các loại hình câu lạc bộ ở các xã, thị trấn như: Câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ Ca khúc cách mạng, câu lạc bộ Văn hóa - Thể thao, câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ chèo, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững... Các câu lạc bộ tích cực sinh hoạt và biểu diễn vào các dịp lễ, Tết hoặc ngày hội của địa phương, đơn vị, tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng. Hiện nay toàn huyện có trên 150 đội văn nghệ quần chúng và câu lạc bộ văn nghệ, thu hút khoảng 700 diễn viên, hội viên không chuyên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Cán bộ văn hóa cơ sở đã phát huy tích cực vai trò của mình trong tuyên truyền và bảo tồn các giá trị văn hóa địa phương, khơi gợi, thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao của địa phương, góp phần đưa phong trào văn hóa, văn nghệ của huyện ngày càng phát triển.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy vai trò cán bộ văn hóa cơ sở, thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Sông Lô tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa xã, thị trấn; tạo điều kiện để cán bộ văn hóa tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục tình trạng biến động trong cơ cấu nhân sự của cấp chính quyền cơ sở. Bản thân mỗi cán bộ, công chức văn hóa - xã hội cần không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có ý thức cầu thị tiến bộ, nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước và phương pháp tổ chức hoạt động thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Có như vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, hoạt động văn hóa - thông tin ở cơ sở mới thực sự được nâng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đời sống văn hóa hiện đại./.

Thu Hà

Ngày đăng: 25/10/2020