Thời sự tổng hợp

Sông Lô tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất

          Những năm qua, việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá đất trên địa bàn luôn được huyện Sông Lô quan tâm chỉ đạo. Song thực tế, công tác đấu giá đất vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, số tiền thu từ đấu giá đất vẫn còn thấp, chưa đạt kế hoạch giao.

          Việc thực hiện đấu giá QSDĐ thể hiện được tính công bằng và dân chủ đối với mọi người tham gia phiên đấu giá, tránh được khiếu nại về giá, vị trí... Tạo nguồn thu để trả nợ XDCB và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ lợi ích cho cộng đồng; giải quyết vấn đề nhà ở cho cán bộ và nhân dân, đồng thời khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, UBND huyện Sông Lô tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các địa phương nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất với kết quả cao nhất.

          Tính đến hết tháng 9 năm 2020, UBND huyện Sông Lô đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức thành công 05 cuộc đấu giá QSDĐ tại các xã, thị trấn, tổng số tiền thu được trên 20,8 tỷ đồng, đạt 41,7% kế hoạch năm 2020. Trong đó Nhạo Sơn đấu giá 11 thửa thu trên 6 tỷ đồng; Đức Bác đấu giá 06 thửa, thu trên 1,7 tỷ đồng; Đôn Nhân đấu giá 11 thửa, thu trên 7,6 tỷ đồng; Tứ Yên đấu giá 16 thửa, thu trên 4,6 tỷ đồng; Bạch Lưu đấu giá 02 thửa, thu trên 800 triệu đồng.

          Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số tiền thu ngân sách trong đấu giá đất đạt thấp, không đạt kế hoạch giao là do việc bố trí nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất phục vụ đấu giá còn khó khăn. Ðầu tư hạ tầng chậm dẫn đến bàn giao mặt bằng sạch không đạt tiến độ. Mặt khác, thủ tục để đưa được một khu đất vào đấu giá còn nhiều khâu, đoạn, mất thời gian, liên quan nhiều cấp, ngành. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện trong công tác giải phóng mặt bằng cũng hạn chế dẫn đến thời gian tổ chức thực hiện chậm so với kế hoạch.

          Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020, trong 3 tháng cuối năm, trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành kế hoạch giao. Trong đó, giao phòng Kinh tế - Hạ tầng hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch địa điểm, mặt bằng sử dụng đất và phân lô chi tiết các khu đất đấu giá; Ban QLDA đầu tư - Xây dựng phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác đo đạc bản đồ thu hồi đất và tổ chức kiểm kê lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trình UBND huyện phê duyệt; phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, xin giao đất, đảm bảo điều kiện để tổ chức đấu giá QSDĐ; UBND các xã, thịt rấn thực hiện rứt điểm việc chi trả đất dịch vụ cho dân trước khi tổ chức đấu giá QSDĐ trên địa bàn, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục xây dựng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, xin giao đất, thực hiện bồi thường GPMB đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức đấu giá QSDĐ năm 2021. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ tổ chức đấu giá QSDĐ tại xã Tân Lập và thị trấn Tam Sơn theo quy hoạch đã được phê duyệt, dự kiến thu đạt 20 tỷ đồng.

          Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung xây dựng phương án tổ chức đấu giá các khu đất đã hoàn thiện xong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật. Kịp thời bố trí vốn hoặc ứng vốn cho công tác giải phóng mặt bằng để bồi thường về đất đai, tài sản cho các đối tượng bị ảnh hưởng; đồng thời, có vốn để đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu khai thác quỹ đất.

          Nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá đất trên địa bàn huyện, thời gian tới UBND huyện Sông Lô chỉ đạo các phòng ban liên quan tăng cường công tác tuyên truyền Nghị định số 17/2010/NÐ-CP, các văn bản pháp luật có liên quan và chủ trương xã hội hóa trong hoạt động đấu giá tài sản. Cùng với đó, huyện Sông Lô cũng sẽ sử dụng số tiền từ khai thác quỹ đất để làm nguồn vốn đối ứng để giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đất phục vụ đấu giá tiếp theo nhằm đẩy nhanh tiến độ khai thác quỹ đất.

Bích Ngọc – Thu Hà   


Ngày đăng: 17/09/2020