Thời sự tổng hợp

HĐND huyện Sông Lô tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Thời gian qua, HĐND huyện Sông Lô đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động trong tổ chức các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri...thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đã đề ra.  Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

 

 

Hoạt động của HĐND từ huyện đến cơ sở được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Chất lượng các kỳ họp, tiếp xúc cử tri được nâng cao, tăng cường thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Công tác thẩm tra nội dung trước kỳ họp, giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng, các Ban Hội đồng thực hiện Nghị quyết của HĐND hiệu quả cao. Thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đúng quy định; những kiến nghị của cử tri được chuyển tải kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đại biểu HĐND các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trước Đảng, trước dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐND huyện đổi mới kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Công tác chuẩn bị, nhất là về nội dung được thực hiện tốt, chất lượng ngày càng được nâng cao; cơ bản đảm bảo kịp thời, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu đề ra. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đều chủ trì, phối hợp với UBND, UBMTTQ, các ban HĐND huyện thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm họp và phát hành Thông báo kết luận về Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp. Về công tác tuyên truyền: Trước kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Trung tâm VH, TT, TT huyện, Cổng thông tin điện tử huyện tuyên truyền về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp để cử tri theo dõi. Thông báo đến cử tri kết quả các kỳ họp, các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp.  Trong các kỳ họp, HĐND huyện dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, chất vấn và quyết nghị những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐND huyện đã tổ chức thành công 01 kỳ họp bất thường, thông qua 17 Nghị quyết; đồng thời chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp giữa năm 2020.

Các kỳ họp của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 được diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra; các tờ trình, báo cáo trình bày tại kỳ họp ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ; tài liệu kỳ họp được gửi trước từ 03 đến 05 ngày cho đại biểu nghiên cứu. Do vậy, thời gian đọc báo cáo tại hội trường được rút ngắn dành thời gian cho thảo luận, chất vấn và giám sát.

Căn cứ vào Nghị quyết về Chương trình giám sát, HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch giám sát cả năm, hàng tháng xây dựng kế hoạch và triển khai giám sát theo từng lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, không có tình trạng chồng chéo về nội dung địa điểm và thời gian giám sát. Ngoài việc giám sát thường xuyên, HĐND huyện còn tập trung triển khai được các cuộc giám sát giám sát chuyên đề. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã giám sát 01 chuyên đề về việc thực hiện cải cách hành chính trong giai đoạn 2016 – 2019 đối với UBND huyện và một số đơn vị: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, chi cục thi hành án, công an huyện; ngân hàng chính sách xã hội, bảo hiểm, kho bạc nhà nước huyện. Thường trực HĐND huyện đã thành lập 02 đoàn giám sát do 02 đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát theo 02 hình thức: trực tiếp và giám sát qua văn bản.

Tại các buổi giám sát trực tiếp, Đoàn giám sát đã chủ động mời đại diện của UB MTTQVN huyện, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng chuyên môn, cơ quan liên quan cùng tham gia. Qua đó, kịp thời nắm bắt được tình hình triển khai, kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND các cấp; đề xuất kiến nghị đối với UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời có giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát bày tỏ sự thống nhất cao với nhận xét, đánh giá và kết luận của Đoàn giám sát, nghiêm túc tiếp thu và sẽ sớm có giải pháp cụ thể để điều chỉnh, kịp thời khắc phục thiếu sót theo các kiến nghị của các Đoàn. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động mà trọng tâm là tăng cường công tác giám sát ở cơ sở của HĐND huyện Sông Lô đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ. HĐND huyện đã bám sát và đôn đốc thực hiện các đề xuất kiến nghị, giải pháp thực hiện sau giám sát đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân địa phương.

Việc tiếp xúc cử tri cũng đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức theo phương châm gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đại biểu HĐND đã tập trung giành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng. Các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm cho HĐND huyện có những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của các đại biểu HĐND, thu hút sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và tăng cường niềm tin của cử tri, của nhân dân đối với người đại biểu dân cử.

Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện Sông Lô chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Bên cạnh đó hoàn thành việc triển khai thực hiện và xét duyệt chế độ chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết quả 100% xã, thị trấn đã bố trí, sắp xếp xong những người hoạt động không chuyên trách theo đúng quy định, đảm bảo mỗi xã có 8 cán bộ, mỗi thôn có 5 cán bộ không chuyên trách. Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV và triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố; kết quả đến nay, trên địa bàn huyện còn 146 thôn, tổ dân phố, giảm 29 thôn, tổ dân phố. Nhìn chung việc sáp nhập thôn, tổ dân phố được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, HĐND huyện Sông Lô tiếp tục nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung các kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; đổi mới nội dung và hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề; chú trọng đối thoại trực tiếp, gắn tiếp xúc cử tri với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, làm việc với cơ sở để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp khắc phục khó khăn, phát huy trí tuệ và nguồn lực địa phương để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ./.                   

Lệ Quyên

 

 

Ngày đăng: 16/09/2020