Thời sự tổng hợp

Sông Lô tăng cường công tác tiếp xúc đối thoại với cán bộ và nhân dân

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân là kênh thông tin quan trọng để lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của nhân dân. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của dân vào cấp ủy đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhận thức rõ được tầm quan trọng đó, để công tác đối thoại thực sự có chiều sâu và mang lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Sông Lô luôn xác định công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân có vị trí, vai trò quan trọng, tất yếu trong công tác dân vận; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng; tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân.

Sông Lô là huyện miền núi của tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích tự nhiên trên 15 nghìn ha, gồm 17 đơn vị hành chính xã, thị trấn, dân số trên 100 nghìn người. Toàn huyện có 44 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 6.000 đảng viên.

Trên cơ sở nhận thức “ lấy dân làm gốc”, với phương châm “hướng về cơ sở, lắng nghe, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”, các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã phát huy dân chủ, tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành, quản lý và cải cách hành chính của chính quyền các cấp; phát huy vai trò, hiệu quả của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, các cấp chính quyền, các cơ quan đã chú trọng hơn đến việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên ở cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Thực hiện Quyết định số 55-QĐ/TU, ngày 03/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện nội dung Quyết định đến cơ sở; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, Thường trực Huyện ủy ban hành công văn chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức hội nghị Bí thư cấp ủy tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Qua đó, Quy định lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân từng bước đi vào cuộc sống, có tác động tích cực trong đời sống xã hội. Thông qua các hình thức đối thoại như: Đối thoại trực tiếp với nhân dân (tại các hội nghị đối thoại chuyên đề, các cuộc tiếp xúc cử tri, các buổi tiếp công dân định kỳ vào ngày 10, 20, 30 hàng tháng); đối thoại trực tiếp với đại diện của tổ chức, cơ quan, đơn vị, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể (tại các hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm; tại các cuộc giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội). Từ năm 2015 đến nay, huyện Sông Lô đã tổ chức 25 hội nghị đối thoại chuyên đề thu hút gần 1.900 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia với 268 lượt ý kiến, kiến nghị. Mỗi hội nghị tổ chức thời gian từ 3 đến 4 giờ có từ 70 đến 150 người tham gia.

Qua đối thoại trực tiếp, đã có nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm chủ yếu tập trung vào công tác cán bộ, đạo đức công vụ của cán bộ từ huyện đến cơ sở; thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông- lâm nghiệp; công tác quản lý, quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa huyện; công tác xây dựng đảng; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới..., qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ảnh, nếu có thể giải quyết ngay, sẽ được làm rõ tại buổi đối thoại hoặc yêu cầu Đảng ủy, chính quyền địa phương giải trình trước dân. Đối với những vụ việc, vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, được giao cho các cơ quan chức năng tiếp thu, hẹn thời gian cụ thể giải quyết cho dân. Đối với những vấn đề, vụ việc mà người dân yêu cầu, phản ảnh chưa đúng với chủ trương, các quy định, chế độ chính sách hiện hành… được tuyên truyền, giải thích rõ ràng. Sau các hội nghị đối thoại, Ban Thường vụ Huyện ủy có văn bản chỉ đạo UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn của huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo từng nhóm lĩnh vực. Những vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền phải tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả và thông báo kết quả cho nhân dân; những vấn đề không thuộc thẩm quyền kịp thời tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, thẳng thắn, đúng trọng tâm với tinh thần xây dựng vì lợi ích chung. Thông qua việc tổ chức hội nghị đối thoại, các cấp ủy, chính quyền trong toàn huyện đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân, qua đó giải quyết những vướng mắc, khó khăn của người dân; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời là nhân tố quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 16/09/2020