Thời sự tổng hợp

Sông Lô thu ngân sách nhà nước đạt 95% kế hoạch giao

Theo báo cáo của Phòng Tài chính- Kế hoạch, trong quý III tổng thu ngân sách nhà nước( NSNN) trên địa bàn huyện ư­ớc thực hiện trên 896 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch giao. Trong đó: Thu trên địa bàn ước thực hiện hơn 69 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch giao; Thu từ chi chuyển nguồn ngân sách năm trước thực hiện hơn 273 tỷ đồng bằng 100% theo kế hoạch giao; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên ước thực hiện trên 553 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch giao.

Tổng chi ngân sách huyện ­ước thực hiện đ­ược hơn 596 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch giao. Trong đó: Chi XDCB ước thực hiện hơn 66 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch giao; Chi thường xuyên ước thực hiện hơn 373 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch giao; Trợ cấp ngân sách xã, thị trấn hơn 156 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch được giao.

Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện trong quản lý và điều hành NSNN huyện linh hoạt kịp thời. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã quản lý và điều hành NSNN bám sát dự toán đư­ợc giao, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định; Lập và giao dự toán NSNN năm 2020 đảm bảo thời gian quy định.

Trong quý IV/2020, Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện tiếp tục: Tăng cường Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để đôn đốc, chỉ đạo trong công tác thu ngân sách Nhà nước; tổ chức triển khai kịp thời các chính sách thuế của Nhà nước mới ban hành; tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện tốt Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; tăng cường quản lý các khoản thu thuế, phí, lệ phí chú trọng chống thất thu ngoài quốc doanh, chống thất thu ngay từ khi lập bộ thuế, đảm bảo lên bộ thuế không bỏ sót hộ, chống thất thu về doanh thu, doanh số đối với doanh nghiệp, hộ thu kê khai, khấu trừ, tăng cường quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu có liên quan đến sản xuất kinh doanh của các tổ chức, công ty và cá nhân đang hoạt động trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân tránh trường hợp kê khai không đúng, không đủ để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời tạo nguồn thu cho ngân sách; hướng dẫn các trình tự thủ tục về đấu giá đất để các xã, thị trấn triển khai bán đấu giá tạo nguồn thu phục vụ đầu tư XDCB và chi trả nợ ngân sách cấp trên; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn trong việc quản lý và khai thác các nguồn thu trên địa bàn, tránh bỏ sót nguồn thu.

Tiếp tục quản lý công tác điều hành chi ngân sách chấp hành theo Luật ngân sách Nhà nước  và các văn bản hướng dẫn. Đảm bảo kinh phí chi trả lương, các khoản có tính chất lương và kinh phí hoạt động của bộ máy, cũng như đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của huyện; tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước để đảm bảo tiết kiệm chống lãng phí và đúng Luật ngân sách Nhà nước. Đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra giám sát tài chính đối với cấp xã, thị trấn, các trường Tiểu học và THCS, để chấn chỉnh các hoạt động chi tiêu tài chính không đúng quy định, phát huy hiệu quả nguồn ngân sách; Không đầu tư mua sắm tài sản, đồ dùng văn phòng không thật sự cần thiết, thực hiện tiết kiệm, bảo quản các tài sản, trang thiết bị làm việc để phục công tác chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước trong giám sát chi tiêu thường xuyên, cũng như chi đầu tư XDCB và kiến thiết kinh tế, đảm bảo chi đúng chi đủ và chặt chẽ; tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện hạch toán kế toán đầy đủ, chính xác, minh bạch.../.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 16/09/2020