Tin Văn hóa xã hội

Sông Lô – tăng cường nâng cao chất lượng công tác Dân số - KHHGĐ

Những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối kết hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, đoàn thể trong huyện  và sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ huyện đến cơ sở, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở huyện Sông Lô đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

 

Tính đến hết tháng 7/2020, huyện Sông Lô có tổng dân số 109.989 người; trong đó, số người trong độ tuổi 0-15 trên 24%, độ tuổi 16-59 chiếm trên 61%, từ 60 tuổi trở lên chiếm hơn 14%; có 2.497 người thuộc dân tộc thiểu số. Theo số liệu điều tra, năm 2019 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn huyện Sông Lô là 1,03% (giảm 0,03% so với cùng kỳ); tỷ suất sinh thô là 17,75‰ (giảm 0,5 ‰ so với cùng kỳ); tỷ lệ sàng lọc trước sinh 85,29% (vượt 15% kế hoạch giao); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 57,7%; tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn và cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình trên 75%, vượt hơn 5% kế hoạch giao; tỷ lệ người cao tuổi được tư vấn, cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe trên 60%, vượt hơn 20% kế hoạch. Tuy nhiên trong nhiều năm gần đây tỷ số giới tính khi sinh luôn là vấn đề nóng trong công tác dân số ở huyện Sông Lô; năm 2019, tỷ số giới tính khi sinh là 117 bé trai/100 bé gái; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trên 18% (tăng hơn 4% so với năm 2018).

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn là 0,57% (giảm 0,09% so với cùng kỳ); tỷ suất sinh thô là 8,49‰ (giảm 0,98 ‰ so với cùng kỳ); tỷ lệ sàng lọc trước sinh 92% (tăng 8% cùng kỳ, vượt trên 7% kế hoạch); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh trên 71% (vượt hơn 30% kế hoạch giao); tỷ số giới tính khi sinh luôn là vấn đề nóng trong công tác dân số ở huyện Sông Lô; tỷ số giới tính khi sinh là 115,77 bé trai/ 100 bé gái; Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 18,73% (tăng hơn 0,26% so với cùng kỳ, cao hơn kế hoạch giao 8,73%); trên 42% người cao tuổi được tư vấn cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe…

Xác định công tác Dân số- kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu, là yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Huyện Sông Lô đã chỉ đạo tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Việc truyền thông giáo dục về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình đã được chuyển tải bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung phù hợp với trình độ nhận thức của người dân, tạo được những chuyển biến hết sức tích cực trong công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn. Trung tâm y tế đã phối hợp tổ chức các hội nghị truyền thông về chăm sóc sức khỏe/KHHGD, lợi ích của việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Từ năm 2019 đến nay, ngành y tế đã cấp phát 18 áp phích về nội dung không mang thai tuổi vị thành niên cho các xã, thị trấn treo ở trạm y tế và các trường cấp II; trên 20.000 tờ rơi và 36 áp phích cho các xã, thị trấn tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh; 80 sách bỏ túi cho các cơ sở khám chữa bệnh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 2000 tờ rơi về lợi ích sàng lọc trước sinh, sơ sinh; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các chuyên mục; tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh và cán bộ y tế thôn bản...

Công tác tuyên truyền, giáo dục thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi được quan tâm chú trọng, ngày càng đi sát đối tượng, không ngừng đổi mới phương pháp và đa dạng hình thức, phong phú về nội dung, mở rộng phạm vi và đối tượng tuyên truyền. Hàng năm, Trung tâm Y tế huyện đều ban hành các kế hoạch, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân số/KHHGĐ. Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, thời gian qua, chất lượng dân số trên địa bàn huyện Sông Lô ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện Sông Lô còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: Trong đó phải kể đến tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba cao, mà nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của người dân còn hạn chế, tư tưởng trọng nam hơn trọng nữ vẫn còn nặng nề; Cùng với đó, nguồn lực đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Các chính sách đãi ngộ cho cán bộ làm công tác dân số cơ sở còn nhiều bất cập; công tác xử lý các trường hợp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ chưa đủ mạnh. Việc đưa nội dung KHHGĐ vào hương ước, quy ước thôn bản và thực hiện nghiêm các quy ước, hương ước thôn bản chưa được triển khai mạnh mẽ…

Xác định nâng cao chất lượng công tác dân số-KHHGĐ  là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian tới huyện Sông Lô sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng dân số năm 2020; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về giảm mất cân bằng giới tình khi sinh; giảm sinh con thứ 3 trở lên và các chỉ tiêu về KHHGĐ; tăng cường công tác truyền thông, tập trung các mô hình nâng cao chất lượng dân số; đẩy mạnh triển khai các giải pháp giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, quản lý chặt chẽ dân cư trên hệ thống phần mềm…đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ và tích cực hơn về công tác DS - KHHGĐ trong tình hình mới; tăng cường công tác truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là ngành y tế trong việc tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đến với mọi người dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 27/08/2020