Tin Văn hóa xã hội

Huyện Sông Lô tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các Sở ban ngành của tỉnh; sự tập trung lãnh đạo của huyện, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Sông Lô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ II đã đề ra, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng cho giai đoạn 2020-2025.

Trong 5 năm qua (2015-2020), huyện Sông Lô đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10,17%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,6%; công nghiệp-xây dựng tăng 16,46%; dịch vụ tăng 7,17%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 60,61 triệu đồng/người/năm.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy.Thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2019, toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM, huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM.

Trong giai đoạn 2015-2020 có nhiều tập thể, cá nhân suất sắc trên địa bàn huyện được nhận nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng vinh dự như: Huân chương lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và các danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; danh hiệu chiến sỹ thi đua, giấy khen Chủ tịch UBND huyện...Tất cả sự đóng góp đó của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Sông Lô đã góp phần đưa ra được nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học, nhiều giải pháp hay cho việc thực hiện các phong trào thi đua của huyện trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua của huyện vẫn còn một số hạn chế như: Phong trào ở một số lĩnh vực chưa toàn diện, thường xuyên, liên tục; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các phong trào thi đua có chỗ, có lúc chưa thực sự đầy đủ; việc nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến chưa kịp thời; nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng chưa toàn diện…

Thời gian tới, cùng với các huyện, thành phố trong tỉnh, huyện Sông Lô cũng đang đứng trước yêu cầu phát triển mới ngày càng cao với nhiều cơ hội và thách thức mới. Nhằm phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, giai đoạn 2020-2025, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các tập thể, cá nhân cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34-CT/BCT ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng"; các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng. Trước hết là nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong huyện về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Xác định rõ, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt cần tập trung thực hiện phát triển nền kinh tế một cách đồng bộ gắn với phát triển giáo dục, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. Đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức, phương thức tổ chức.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá các phong trào thi đua.Kịp thời xây dựng, phát hiện, biểu dương, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương Người tốt, việc tốt tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng để tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng.

Với tinh thần đó, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sông Lô tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần đưa Sông Lô ngày càng phát triển./.

Ngọc Yến

 

Ngày đăng: 02/08/2020