Thời sự tổng hợp

Sông Lô tập trung tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 5-7/8/2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô. Trong không khí phẩn khởi chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, chào mừng đại hội đảng bộ huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, công tác tuyên truyền Đại hội được tập trung đẩy mạnh nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh VĨnh phúc lần thứ XVII tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Có thể nói, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng góp phần tổ chức thành công Đại hội, do đó huyện Sông Lô đã tập trung tuyên truyền cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện thường xuyên từ huyện đến các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, nhất là Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử của huyện, đài phát thanh của xã, thị trấn, thôn dân cư. Tuyên truyền về các tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, phong trào thi đua sôi nổi, công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp... Từ đó, giúp nhân dân trên địa bàn huyện củng cố niềm tin vào Đảng, góp sức xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để làm tốt công tác tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ huyện, huyện Sông Lô đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện phóng sự về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 về thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trình chiếu tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin, bài, chuyên mục, phóng sự của huyện phát sóng trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền. Đồng thời lắp đặt hệ thống truyền thanh để phát sóng trực tiếp Chương trình Đại hội trên hệ thống truyền thanh của huyện và đài truyền thanh cơ sở. Tăng cường thời lượng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự để tuyên truyền phục vụ cho đại hội. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện đã triển khai các chương trình tuyên truyền lưu động tại các xã, thị trấn, các điểm tập trung đông dân cư trên địa bàn huyện, phục vụ thông tin tới nhân dân trên địa bàn, tuyên truyền trên sóng phát thanh và Trang thông tin điện tử của huyện trên 200 tin, bài, video/ tháng; mở mới  mục "Đại hội Đảng bộ các cấp". Tăng cường thời lượng phát sóng của Đài Truyền thanh huyện phát trên kênh sóng với tần suất 3 lần/ngày, thời lượng trên 30 phút/chương trình trong 45 ngày trước, trong và sau Đại hội. Nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội; những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội…

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện đã dựng 4 cụm panô Pa nô lớn và hàng trăm pa nô lớn nhỏ khác dọc các trục đường đôi, đường chính xung quanh huyện. Treo hàng trăm băng zôn và cắm hơn 1.200 cờ hồng kỳ. Công tác tuyên truyền đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc hơn về những thành tựu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng, qua đó, tạo động lực mới, khí thế mới hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bằng việc tập trung tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 đã giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng./.

Ngọc Yến
Ngày đăng: 03/08/2020