Thời sự tổng hợp

Tân Lập tập trung phát triển kinh tế - xã hội xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Cùng với việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT- XH huyện Sông Lô, những năm qua xã Tân Lập đã phát huy tiềm năng, thế mạnh tạo nên diện mạo mới trên mọi lĩnh vực. Nổi bật là huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đây là sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập.

 

 

Mô hình nuôi ong của hộ ông Đặng Hữu Sự - Thôn Cầu Gạo, xã Tân Lập

 

Trong những năm qua, Tân Lập nổi bật là một trong những xã tiên phong trong phong trào NTM. Với nền tảng 27 năm liên tục Đảng bộ xã Tân Lập đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM. Đây là nền tảng vững chắc để Tân Lập triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng NTM, đặc biệt năm 2019 xã được chọn làm điểm của huyện trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn Thụy Điền được chọn làm điểm xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Với việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã tạo động lực, khí thế thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân các thôn trong xã. Để làm được điều đó Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể xã đã chủ động, sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo điều hành thực hiện các chương trình phát triển KT- XH của địa phương.

Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã những năm qua, nhiều chỉ tiêu KT-XH của Tân Lập đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế có bước đầu chuyển dịch đúng hướng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, đến nay trên địa bàn xã đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế cho giá trị thu nhập cao như: Kinh tế đồi rừng; chăn nuôi gia súc, gia cầm tập chung; trồng cây thanh long ruột đỏ...Tổng giá trị thu nhập toàn xã năm 2019 đạt trên 243 tỷ đồng, nhịp độ tăng bình quân 5 năm là 16,4%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 38 triệu đồng/người/năm. Xác định duy trì và phát triển các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chiến lược lâu dài, vì vậy Đảng bộ và nhân dân trong xã luôn phấn đấu nâng cao các tiêu trí để tiến tới về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu.

Xác định thực hiện phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất nông nghiệp; phát huy lợi thế về nguồn lực tại chỗ, kết hợp với nguồn lực từ cấp trên để đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo quy hoạch được phê duyệt; kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, duy trì các chỉ tiêu về văn hóa,  giáo dục, an ninh quốc phòng đạt hiệu quả. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư thực hiện có hiệu quả. Toàn xã có 1.513/1.688 hộ đạt gia đình văn hoá, đạt 89,63%, số hộ đạt gia đình văn hoá 3 năm liên tục đạt 76,84,%; số thôn đạt thôn văn hóa 8/8 thôn bằng 100%. Nỗ lực giảm nghèo, số hộ nghèo giảm mạnh, năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,77%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm chú trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước về khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, công tác phối hợp của đoàn thể; sự ủng hộ, đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong xã, Đảng bộ xã Tân Lập đã bám sát chỉ đạo và thực tế tình hình phát triển KT- XH của tỉnh, của huyện; trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của xã về vị trí địa lý, nguồn lao động, cấp ủy, chính quyền xã đã đưa ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội… góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, thúc đẩy hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, Đảng bộ xã Tân Lập cần tiếp tục vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo sát thực, có tính khả thi cao trong chỉ đạo các chương trình phát triển KT-XH, QP-AN. Tập trung quyết liệt vào việc duy trì và ổn định sản xuất, đảm bảo thu nhập, đời sống nhân dân, đi đôi với phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trên cơ sở nền tảng của thành quả xây dựng nông thôn mới của xã đạt được trong 6 năm qua, với sự đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ sẽ mở ra cho Tân Lập một giai đoạn mới với sự bứt phá mới trên hành trình về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./.

Ngọc Yến

 

 

Ngày đăng: 05/07/2020